РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Подрачун: 840-26650-09
  18.03.2019.  
1. Стање средстава на подрачуну у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање 6,558,099,459.79 дин.
2. Ангажовано од прилива    
А УКУПНО: 6,558,099,459.79 дин.
 
1 Лекови у ЗУ - други део фебруара 385,210,119.31 дин
2 Санитески и медицински материјал - други део фебруара 506,132,375.01 дин
3 Уговори о асигнацији 61,405,199.83 дин
4 Јубиларне награде у ЗУ 1,459,517.23 дин
5 Отпремнине у ЗУ 244,533.80 дин
6 Накнада трошкова погребних услуга у ЗУ 39,491.00 дин
7 Услуге операције сенилне и пресенилне катаракте 10,836,080.30 дин
8 Услуге операције вештачке оплодње 1,237,936.63 дин
  УКУПНО (I) 966,565,253.11 дин
II Друге обавезе Републичког фонда према расположивим средствима на дан 18.03.2019. год.
1 Пренос средстава за исплату 35% за накнаду зараде због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће 6,805,689.77 дин
2 Недостајућа средства по захтеву филијала 3,139,677.77 дин
3 Материјални трошкови 3,226,826.62 дин
4 Трошкови лечења у иностранству 40,000.00 дин
  УКУПНО (II) 13,212,194.16 дин
Б УКУПНО (I + II): 979,777,447.27 дин
  ОСТАЈЕ (А - Б): 5,578,322,012.52 дин.
ФИЛИЈАЛА ПАРТНЕР 041 ЛЕКОВИ У ПЗ ЗА ЗУ ВАН ПЛАНА МРЕЖЕ 042 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ПЗ ЗА ЗУ ВАН МРЕЖЕ 05Е ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗЗ 05Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ 062 ЛЕКОВИ У ЗУ -ПРИМАРНА ЗЗ 064 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ У ПРИМАРНОЈ ЗЗ 06Ц ЕНЕРГЕНТИ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ 06Е НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗЗ 06Г НАКНАДА ТРОШКОВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ПО ЧЛ.105 ПКУ У ЗУ ПРИМАРНЕ ЗУ 06Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У ПЗ 071 ЛЕКОВИ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 073 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ 074 ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО 076 КРВ И ПРОДУКТИ 077 УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ 078 ИМПЛАТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ-ПРОТЕЗЕ 07Ц ЕНЕРГЕНТИ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Д ИСХРАНА БОЛЕСНИКА У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Е НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ У ЗУ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ 07Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У СЗ 07Т ОТПРЕМНИНЕ У СЗ 080 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ 084 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ 085 САН. И МЕД. МАТЕРИЈАЛ, ОКСИГЕНАТОРИ У СЕКУНДАРНОЈ ЗЗ 940 ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТИ ПОСТУПЦИМА БМПО 941 ОПЕРАЦИЈА СЕНИЛНЕ И ПРЕСЕНИЛНЕ КАТАРАКТЕ СА УГРАДЊОМ СОЧИВА 958 ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА 986 ОКТРЕОТИД И ЛАНРЕОТИД СВЕ УКУПНО
01 ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА 00201001 ДЗ БАЧКА ТОПОЛА         218,750.00 397,916.67         30,708.33                         15,458.33         662,833.33
  00201002 ДЗ МАЛИ ИЂОШ         100,625.00 134,125.00                                             234,750.00
  00201006 ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА         734,333.33 439,916.67                                             1,174,250.00
  00201007 ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА                     5,044,458.33                         7,083,083.33         12,127,541.66
Укупно ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА         1,053,708.33 971,958.34         5,075,166.66                         7,098,541.66         14,199,374.99
02 ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН 00202001 ДЗ ЖИТИШТЕ         113,166.67 150,083.33                                             263,250.00
  00202003 ДЗ НОВИ БЕЧЕЈ     16,512.00         186,352.90                                         202,864.90
  00202004 ДЗ СЕЧАЊ         89,041.67 107,541.67                                             196,583.34
  00202005 ДЗ СРПСКА ЦРЊА         96,166.67 129,083.33                                             225,250.00
  00202008 СПБ ЗРЕЊАНИН                     460,458.33                         180,958.33         641,416.66
  00202011 ДЗ ЗРЕЊАНИН         527,500.00 1,271,416.67                                             1,798,916.67
  00202012 ОБ ЗРЕЊАНИН                     3,931,708.33                         4,246,625.00         8,178,333.33
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН     16,512.00   825,875.01 1,658,125.00   186,352.90     4,392,166.66                         4,427,583.33         11,506,614.90
03 ФИЛИЈАЛА КИКИНДА 00203001 ДЗ АДА         96,125.00 129,166.67                                             225,291.67
  00203002 ДЗ КАЊИЖА         105,250.00 297,583.33                                             402,833.33
  00203003 ДЗ НОВИ КНЕЖЕВАЦ         48,250.00 160,166.67         44,333.33                         12,000.00         264,750.00
  00203004 ДЗ ЧОКА         31,250.00 66,666.67                                             97,916.67
  00203007 СПБ НОВИ КНЕЖЕВАЦ                     1,231,250.00                         84,833.33         1,316,083.33
  00203011 ДЗ КИКИНДА         229,166.67 116,666.67                                             345,833.34
  00203012 ОБ КИКИНДА                     1,156,208.33                         1,747,750.00         2,903,958.33
  00203013 ДЗ СЕНТА         135,750.00 259,500.00                                             395,250.00
  00203014 ОБ СЕНТА                     840,416.67                         1,458,375.00         2,298,791.67
Укупно ФИЛИЈАЛА КИКИНДА         645,791.67 1,029,750.01         3,272,208.33                         3,302,958.33         8,250,708.34
04 ФИЛИЈАЛА ПАНЦЕВО 00204001 ДЗ АЛИБУНАР         61,666.67 168,750.00                                             230,416.67
  00204002 ДЗ БЕЛА ЦРКВА         116,708.33 227,333.33                                             344,041.66
  00204003 ДЗ КОВАЧИЦА         138,375.00 416,666.67                                             555,041.67
  00204004 ДЗ КОВИН         192,500.00 309,333.33                                             501,833.33
  00204005 ДЗ ОПОВО         45,250.00 118,541.67                                             163,791.67
  00204006 ДЗ ПЛАНДИШТЕ         59,833.33 89,291.67                                             149,125.00
  00204009 СПБ БЕЛА ЦРКВА                     310,666.67                         150,500.00         461,166.67
  00204010 СПБ ВРШАЦ                     1,668,750.00                         410,333.33         2,079,083.33
  00204011 СПБ КОВИН                     2,061,875.00                         355,833.33         2,417,708.33
  00204015 ДЗ ВРШАЦ         188,666.67 124,041.67                                             312,708.34
  00204016 ОБ ВРШАЦ                     996,166.67                         2,167,958.33         3,164,125.00
  00204017 ДЗ ПАНЧЕВО         676,875.00 1,422,833.33                                             2,099,708.33
  00204018 ОБ ПАНЧЕВО                     4,341,333.33                         5,366,166.67         9,707,500.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ПАНЦЕВО         1,479,875.00 2,876,791.67         9,378,791.67                         8,450,791.66         22,186,250.00
05 ФИЛИЈАЛА СОМБОР 00205001 ДЗ АПАТИН         127,583.33 371,416.67                                             499,000.00
  00205002 ДЗ КУЛА         237,500.00 390,625.00                                             628,125.00
  00205003 ДЗ ОЏАЦИ         163,750.00 655,416.67         22,958.33                         6,583.33         848,708.33
  00205007 ДЗ СОМБОР         202,166.67 710,958.33                                             913,125.00
  00205008 ОБ СОМБОР                     4,141,666.67                         6,048,750.00         10,190,416.67
Укупно ФИЛИЈАЛА СОМБОР         731,000.00 2,128,416.67         4,164,625.00                         6,055,333.33         13,079,375.00
06 ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 00206001 ДЗ БАЧ         55,083.33 131,708.33                                             186,791.66
  00206002 ДЗ БАЧКА ПАЛАНКА         343,041.67 1,104,166.67         44,833.33                                   1,492,041.67
  00206003 ДЗ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ         55,458.33 132,125.00                                             187,583.33
  00206004 ДЗ БЕОЧИН         63,125.00 122,333.33                                             185,458.33
  00206005 ДЗ БЕЧЕЈ         238,041.67 794,083.33                                             1,032,125.00
  00206006 ДЗ ЖАБАЉ         121,708.33 186,250.00                                             307,958.33
  00206007 ДЗ СРБОБРАН         82,208.33 135,000.00                                             217,208.33
  00206008 ДЗ ТЕМЕРИН         142,875.00 280,041.67                                             422,916.67
  00206009 ДЗ ТИТЕЛ         34,166.67 238,291.67                                             272,458.34
  00206010 ДЗ НОВИ САД         1,026,000.00 2,583,458.33     39,491.00                                       3,648,949.33
  00206013 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД                     24,958.33                         152,500.00         177,458.33
  00206015 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА                     3,304,208.33                         4,347,916.67         7,652,125.00
  00206016 ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА                     3,759,708.33                         4,650,791.67         8,410,500.00
  00206017 ИНСТИТУТ КВБ СРЕМСКА КАМЕНИЦА                     4,544,125.00                         22,346,875.00         26,891,000.00
  00206018 ИНСТИТУТ ЗЗЗ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД                     4,662,125.00                   244,533.80     4,712,708.33         9,619,367.13
  00206019 КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НОВИ САД                     13,750.00                         108,333.33         122,083.33
  00206020 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ                     18,709,083.33                         29,367,708.33         48,076,791.66
  00206021 ЗЗЗ РАДНИКА НОВИ САД           62,500.00                                             62,500.00
  00206022 ЗЗЗ СТУДЕНАТА НОВИ САД         14,291.67 149,458.33                                             163,750.00
  00206025 ЗАВОД ЗА ХМП НОВИ САД         104,875.00 73,208.33                                             178,083.33
  00206026 ДЗ ВРБАС         269,916.67 362,166.67                                             632,083.34
  00206027 ОБ ВРБАС                     1,828,833.33                         3,830,583.33         5,659,416.66
  00206029 ВМЦ НОВИ САД                     225,541.67                         400,791.67         626,333.34
  00306013 СГБ ПЕРИНАТАЛ НОВИ САД                                                 1,237,936.63       1,237,936.63
  00306072 ОЧНИ ЦЕНТАР ВИДАР - ОРАСИС СWИСС НОВИ САД                                                   6,417,645.40     6,417,645.40
Укупно ФИЛИЈАЛА НОВИ САД         2,550,791.67 6,354,791.66     39,491.00   37,117,166.65                   244,533.80     69,918,208.33 1,237,936.63 6,417,645.40     123,880,565.14
07 ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 00207001 ДЗ ИНЂИЈА         250,000.00 633,333.33                                             883,333.33
  00207002 ДЗ ПЕЋИНЦИ       158,197.00 129,583.33 261,791.67       708,625.00                                     1,258,197.00
  00207003 ДЗ РУМА         346,666.67 612,500.00                                             959,166.67
  00207004 ДЗ СТАРА ПАЗОВА         395,833.33 958,333.33         25,666.67                                   1,379,833.33
  00207005 ДЗ ШИД         327,416.67 366,666.67                                             694,083.34
  00207011 ДЗ ИРИГ         37,625.00 98,250.00                                             135,875.00
  00207012 ДЗ СРЕМСКА МИТРОВИЦА         468,833.33 366,666.67                                             835,500.00
  00207013 ОБ СРЕМСКА МИТРОВИЦА                     4,437,416.67                         4,371,166.67         8,808,583.34
Укупно ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА       158,197.00 1,955,958.33 3,297,541.67       708,625.00 4,463,083.34                         4,371,166.67         14,954,572.01
08 ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ 00208001 ДЗ БОГАТИЋ         207,250.00 233,541.67                                             440,791.67
  00208002 ДЗ ЉУБОВИЈА         165,541.67 115,458.33         55,166.67                         12,541.67         348,708.34
  00208009 ОБ ШАБАЦ                     6,277,000.00                         4,941,625.00         11,218,625.00
  00208010 ДЗ ШАБАЦ         857,375.00 497,125.00                                             1,354,500.00
  00208011 ДЗ ВЛАДИМИРЦИ         188,833.33 92,500.00                                             281,333.33
  00208012 ДЗ КОЦЕЉЕВО         114,000.00 47,416.67                                             161,416.67
  00208013 ДЗ ЛОЗНИЦА         722,625.00 703,416.67                                             1,426,041.67
  00208014 ДЗ КРУПАЊ         176,166.67 112,875.00                                             289,041.67
  00208015 ДЗ МАЛИ ЗВОРНИК         103,708.33 134,500.00                                             238,208.33
  00208016 ОБ ЛОЗНИЦА                     4,271,583.33                         4,302,583.33         8,574,166.66
Укупно ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ         2,535,500.00 1,936,833.34         10,603,750.00                         9,256,750.00         24,332,833.34
09 ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 00209001 ДЗ УБ         242,458.33 254,125.00                                             496,583.33
  00209004 ДЗ ЛАЈКОВАЦ         163,750.00 83,333.33                                             247,083.33
  00209007 ДЗ ВАЉЕВО         546,500.00 250,000.00                                             796,500.00
  00209008 ДЗ ОСЕЧИНА         96,333.33 80,000.00                                             176,333.33
  00209009 ДЗ ЉИГ         126,750.00 161,333.33                                             288,083.33
  00209010 ДЗ МИОНИЦА         85,041.67 115,041.67       37,918.67                                     238,002.01
  00209011 ОБ ВАЉЕВО                     7,937,791.67                         7,548,625.00         15,486,416.67
Укупно ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО         1,260,833.33 943,833.33       37,918.67 7,937,791.67                         7,548,625.00         17,729,002.00
10 ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО 00210005 ДЗ ВЕЛИКА ПЛАНА         226,500.00 389,666.67                                             616,166.67
  00210008 ОБ СМЕДЕРЕВО                     3,470,041.67                         3,611,500.00         7,081,541.67
  00210009 ДЗ СМЕДЕРЕВО         818,125.00 199,333.33                                             1,017,458.33
Укупно ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО         1,044,625.00 589,000.00         3,470,041.67                         3,611,500.00         8,715,166.67
11 ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ 00211001 ДЗ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ         167,250.00 206,875.00                                             374,125.00
  00211002 ДЗ ЖАГУБИЦА         148,541.67 145,583.33                                             294,125.00
  00211007 ДЗ ЖАБАРИ         53,458.33 70,958.33                                             124,416.66
  00211008 ДЗ ГОЛУБАЦ         84,125.00 78,833.33                                             162,958.33
  00211009 ДЗ КУЧЕВО         165,875.00 160,041.67                                             325,916.67
  00211010 ДЗ МАЛО ЦРНИЋЕ         67,333.33 41,583.33                                             108,916.66
  00211011 ДЗ ПОЖАРЕВАЦ         581,250.00 1,186,875.00                                             1,768,125.00
  00211012 ОБ ПОЖАРЕВАЦ                     3,817,833.33                         3,449,416.67         7,267,250.00
  00211013 ДЗ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ         240,958.33 77,291.67                                             318,250.00
  00211014 ОБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                     594,666.67                         846,458.33         1,441,125.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ         1,508,791.66 1,968,041.66         4,412,500.00                         4,295,875.00         12,185,208.32
12 ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ 00212001 ДЗ КРАГУЈЕВАЦ         1,634,250.00 2,223,125.00                                             3,857,375.00
  00212002 ДЗ БАТОЧИНА         119,458.33 98,541.67                                             218,000.00
  00212003 ДЗ КНИЋ         192,041.67 150,708.33                                             342,750.00
  00212004 ДЗ ЛАПОВО         121,208.33 86,625.00                                             207,833.33
  00212005 ДЗ РАЧА         107,083.33 98,708.33                                             205,791.66
  00212006 ДЗ ТОПОЛА         138,583.33 127,875.00                                             266,458.33
  00212009 СПБ АРАНЂЕЛОВАЦ                     5,083.33                         18,500.00         23,583.33
  00212010 КБЦ КРАГУЈЕВАЦ                     19,895,500.00                         22,961,791.67         42,857,291.67
  00212014 ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ         64,875.00 40,666.67                                             105,541.67
  00312001 ЗЗЗЗ РАДНИКА ЗАСТАВЕ КРАГУЈЕВАЦ         434,291.67 392,833.33                                             827,125.00
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ         2,811,791.66 3,219,083.33         19,900,583.33                         22,980,291.67         48,911,749.99
13 ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА 00213001 ДЗ ДЕСПОТОВАЦ         167,291.67 276,625.00         28,333.33                         20,625.00         492,875.00
  00213002 ДЗ СВИЛАЈНАЦ         281,083.33 248,333.33         46,875.00                         14,625.00         590,916.66
  00213007 ДЗ РЕКОВАЦ         150,000.00 76,208.33                                             226,208.33
  00213008 ДЗ ЈАГОДИНА         775,041.67 255,833.33                                             1,030,875.00
  00213011 ДЗ ЋУПРИЈА         214,949.13                                               214,949.13
  00213012 ОБ ЋУПРИЈА                     3,030,916.67                         3,857,583.33         6,888,500.00
  00213014 ДЗ ПАРАЋИН         358,500.00 228,166.67                                             586,666.67
  00213016 ОБ ПАРАЋИН                     1,171,416.67                         1,383,166.67         2,554,583.34
Укупно ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА         1,946,865.80 1,085,166.66         4,277,541.67                         5,276,000.00         12,585,574.13
14 ФИЛИЈАЛА БОР 00214002 ЗЦ НЕГОТИН         193,750.00 49,125.00         821,125.00                         1,008,291.67         2,072,291.67
  00214003 ЗЦ КЛАДОВО         179,166.67 83,500.00         1,144,625.00                         936,625.00         2,343,916.67
  00214006 ДЗ МАЈДАНПЕК         164,583.33 197,166.67                                             361,750.00
  00214007 ОБ МАЈДАНПЕК                     142,666.67                         61,041.67         203,708.34
  00214008 ДЗ БОР         324,583.33 168,208.33                                             492,791.66
  00214009 ОБ БОР                     2,427,791.67                         2,842,791.67         5,270,583.34
Укупно ФИЛИЈАЛА БОР         862,083.33 498,000.00         4,536,208.34                         4,848,750.01         10,745,041.68
15 ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР 00215001 ДЗ БОЉЕВАЦ         104,958.33 84,750.00                                             189,708.33
  00215003 ЗЦ ЗАЈЕЧАР         301,583.33 132,083.33         2,414,833.33                         4,319,333.33         7,167,833.32
  00215004 РХ ГАМЗИГРАД                                               17,000.00         17,000.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР         406,541.66 216,833.33         2,414,833.33                         4,336,333.33         7,374,541.65
16 ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ 00216001 ЗЦ УЖИЦЕ     74,259.90   1,570,344.66 1,190,970.80         21,604,147.87 4,397,025.35 374,811.36 1,018,171.20 658,251.00 25,256.00   743,421.46 32,368.80     1,053,601.47 286,280.46 6,854,835.92     4,303,995.52 551,988.62 44,739,730.39
  00216003 ИНСТИТУТ ЗА ШТИТАСТУ ЖЛЕЗДУ ЗЛАТИБОР                     2,958.33                         1,226,791.67         1,229,750.00
Укупно ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ     74,259.90   1,570,344.66 1,190,970.80         21,607,106.20 4,397,025.35 374,811.36 1,018,171.20 658,251.00 25,256.00   743,421.46 32,368.80     1,053,601.47 286,280.46 8,081,627.59     4,303,995.52 551,988.62 45,969,480.39
17 ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК 00217007 ДЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ         513,333.33 92,291.67                                             605,625.00
  00217008 ОБ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ                     1,794,541.67                         1,551,125.00         3,345,666.67
  00217009 ДЗ ЧАЧАК         739,833.33 1,182,500.00                                             1,922,333.33
  00217010 ДЗ ИВАЊИЦА         248,125.00 336,833.33         51,833.33                         23,708.33         660,499.99
  00217011 ДЗ ЛУЧАНИ         184,791.67 144,375.00         10,500.00                         2,250.00         341,916.67
  00217012 ОБ ЧАЧАК                     4,882,833.33                         3,993,916.67         8,876,750.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК         1,686,083.33 1,756,000.00         6,739,708.33                         5,571,000.00         15,752,791.66
18 ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО 00218001 ДЗ РАШКА         339,833.33 244,333.33         50,791.67                         19,666.67         654,625.00
  00218006 РХ ВРЊАЧКА БАЊА                     27,083.33                         98,333.33         125,416.66
  00218010 ДЗ ВРЊАЧКА БАЊА         331,083.33 326,708.33                                             657,791.66
  00218011 СПБ ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА                     223,208.33                         67,541.67         290,750.00
  00218014 ДЗ КРАЉЕВО         1,562,500.00 633,458.33                                             2,195,958.33
  00218015 ОБ КРАЉЕВО                     4,736,416.67                         4,741,791.67         9,478,208.34
Укупно ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО         2,233,416.66 1,204,499.99         5,037,500.00                         4,927,333.34         13,402,749.99
19 ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ 00219001 ДЗ ТРСТЕНИК         423,541.67 656,916.67                                             1,080,458.34
  00219006 ДЗ БРУС         125,000.00 135,666.67         45,875.00                         11,458.33         318,000.00
  00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ         238,083.33 267,833.33         62,041.67                         26,250.00         594,208.33
  00219008 ДЗ ЋИЋЕВАЦ         101,000.00 119,666.67                                             220,666.67
  00219009 ДЗ ВАРВАРИН         152,083.33 136,041.67                                             288,125.00
  00219012 ОБ КРУШЕВАЦ                     4,334,583.33                         4,621,708.33         8,956,291.66
  00219013 ДЗ КРУШЕВАЦ         730,000.00 1,001,916.67                                             1,731,916.67
Укупно ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ         1,769,708.33 2,318,041.68         4,442,500.00                         4,659,416.66         13,189,666.67
20 ФИЛИЈАЛА НИШ 00220001 ДЗ ГАЏИН ХАН         79,500.00 65,583.33                                             145,083.33
  00220002 ДЗ ДОЉЕВАЦ         243,958.33 160,375.00                                             404,333.33
  00220003 ДЗ СВРЉИГ         107,750.00 100,500.00                                             208,250.00
  00220004 ДЗ СОКОБАЊА         186,291.67 184,000.00                                             370,291.67
  00220005 ДЗ НИШ         1,776,583.33 2,597,833.33                                             4,374,416.66
  00220006 ДЗ МЕРОШИНА         170,333.33 106,333.33                                             276,666.66
  00220007 ДЗ РАЖАЊ         82,041.67 64,125.00                                             146,166.67
  00220009 СПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА                     2,166,666.67                         331,541.67         2,498,208.34
  00220010 СПБ СОКО БАЊА                     529,166.67                         430,208.33         959,375.00
  00220011 СПБ ОЗРЕН СОКОБАЊА                     222,744.37                         327,666.67         550,411.04
  00220012 ХИТНА ПОМОЋ НИШ         342,041.67 102,166.67                                             444,208.34
  00220013 ЗЗЗ РАДНИКА НИШ         301,791.67 470,833.33                                             772,625.00
  00220014 ЗЗЗ СТУДЕНАТА НИШ         15,416.67 58,291.67                                             73,708.34
  00220015 ЗАВОД ЗА АТД НИШ         13,625.00 84,541.67                                             98,166.67
  00220018 РХ НИШКА БАЊА                     234,083.33                         553,958.33         788,041.66
  00220019 КЦ НИШ                     20,794,000.00                         21,563,958.33         42,357,958.33
  00220020 КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ                     250,000.00                         242,250.00         492,250.00
  00220024 ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ                     466,083.33                         760,000.00         1,226,083.33
  00220025 ДЗ АЛЕКСИНАЦ         445,708.33 136,708.33                                             582,416.66
  00220026 ОБ АЛЕКСИНАЦ                     889,125.00                 316,394.00       798,666.67         2,004,185.67
  00320066 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ ВЕСЕЛИНОВИЋ НИШ                                                   120,440.57     120,440.57
  00320067 СПЕЦИЈАЛНА ОФТАМОЛОШКА БОЛНИЦА ДР.ЂОРИЋ НИШ                                                   159,762.76     159,762.76
Укупно ФИЛИЈАЛА НИШ         3,765,041.67 4,131,291.66         25,551,869.37                 316,394.00       25,008,250.00   280,203.33     59,053,050.03
21 ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ 00221001 ДЗ КУРШУМЛИЈА         225,833.33 231,166.67         124,666.67                         27,875.00         609,541.67
  00221002 ДЗ БЛАЦЕ         209,791.67 114,250.00                                             324,041.67
  00221007 ДЗ ПРОКУПЉЕ         532,083.33 383,333.33                                             915,416.66
  00221008 ОБ ПРОКУПЉЕ                     1,524,583.33                         2,530,291.67         4,054,875.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ         967,708.33 728,750.00         1,649,250.00                         2,558,166.67         5,903,875.00
22 ФИЛИЈАЛА ПИРОТ 00222001 ДЗ БЕЛА ПАЛАНКА         85,833.33 132,750.00                                             218,583.33
  00222005 ДЗ БАБУШНИЦА         76,791.67 113,958.33                                             190,750.00
  00222006 ДЗ ДИМИТРОВГРАД         117,166.67 129,791.67         12,416.67                         6,166.67         265,541.68
  00222007 ДЗ ПИРОТ         303,958.33 121,333.33                                             425,291.66
  00222008 ОБ ПИРОТ                     1,881,875.00                         2,382,250.00         4,264,125.00
Укупно ФИЛИЈАЛА ПИРОТ         583,750.00 497,833.33         1,894,291.67                         2,388,416.67         5,364,291.67
23 ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ 00223001 ДЗ БОЈНИК         113,583.33 79,166.67                                             192,750.00
  00223005 ДЗ ЛЕБАНЕ         222,083.33 127,583.33         16,000.00                                   365,666.66
  00223007 ДЗ ВЛАСОТИНЦЕ         384,958.33 385,750.00                                             770,708.33
  00223009 ОБ ЛЕСКОВАЦ                     5,233,166.67                         4,807,916.67         10,041,083.34
  00223010 ДЗ МЕДВЕЂА         98,875.00 70,583.33                                             169,458.33
Укупно ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ         819,499.99 663,083.33         5,249,166.67                         4,807,916.67         11,539,666.66
24 ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ 00224001 ЗЦ ВРАЊЕ           336,054.00 3,415,124.69 52,560.00           378,000.00   74,250.00   406,149.23 41,940.00         9,920,230.59         14,624,308.51
  00224002 ЗЦ СУРДУЛИЦА           32,017.32 231,724.80 40,906.59                 697,559.87 496,106.67 125,031.65                   1,623,346.90
  00224003 СПБ СУРДУЛИЦА                     206,375.00                         109,208.33         315,583.33
  00224008 ДЗ ВЛАДИЧИН ХАН         218,875.00 191,291.67                                             410,166.67
  00224009 ДЗ БУЈАНОВАЦ         424,416.67 209,208.33                                             633,625.00
  00224010 ДЗ БОСИЛЕГРАД         47,833.33 70,166.67         28,375.00                         5,291.67         151,666.67
  00224012 ДЗ ПРЕШЕВО         240,250.00 215,791.67         3,666.67                         6,708.33         466,416.67
  00224013 ДЗ ТРГОВИШТЕ         134,583.33 45,750.00       238,382.56                                     418,715.89
Укупно ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ         1,065,958.33 1,100,279.66 3,646,849.49 93,466.59   238,382.56 238,416.67     378,000.00   74,250.00 697,559.87 902,255.90 166,971.65         10,041,438.92         18,643,829.64
25 ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА 00225001 ДЗ ГРАЧАНИЦА         62,500.00 557,000.00                                             619,500.00
  00225002 ДЗ ДОЊА ГУШТЕРИЦА         14,791.67 155,333.33                                             170,125.00
  00225003 ДЗ КОСОВО ПОЉЕ         21,875.00 42,958.33                                             64,833.33
  00225004 ДЗ ОБИЛИЋ         34,708.33 79,833.33                                             114,541.66
  00225005 ДЗ ШТРПЦЕ         116,875.00 203,416.67                                             320,291.67
  00225008 ЗЦ ПРИЗРЕН         10,125.00 5,666.67                                             15,791.67
  00225012 ДЗ ИСТОК         13,041.67 8,250.00                                             21,291.67
  00225013 ЗЦ ПЕЋ         8,416.67 18,041.67                                             26,458.34
Укупно ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА         282,333.34 1,070,500.00                                             1,352,833.34
28 ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА 00228001 ДЗ ЗВЕЧАН         74,708.33 208,000.00                                             282,708.33
  00228002 ЗЦ КОСОВСКА МИТРОВИЦА         266,708.33 548,041.67         1,406,875.00                         2,582,166.67         4,803,791.67
Укупно ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА         341,416.66 756,041.67         1,406,875.00                         2,582,166.67         5,086,500.00
29 ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ 00229002 ЗЦ ГЊИЛАНЕ         278,791.67 276,125.00         312,208.33                         174,208.33         1,041,333.33
Укупно ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ         278,791.67 276,125.00         312,208.33                         174,208.33         1,041,333.33
30 ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 00230001 ДЗ БАРАЈЕВО         210,583.33 250,000.00         36,250.00                                   496,833.33
  00230002 ДЗ ВОЖДОВАЦ         874,500.00 1,204,666.67                                             2,079,166.67
  00230003 ДЗ ВРАЧАР         271,958.33 785,583.33                                             1,057,541.66
  00230004 ДЗ ГРОЦКА         447,708.33 577,458.33                                             1,025,166.66
  00230005 ДЗ ЗВЕЗДАРА         702,208.33 868,541.67                                             1,570,750.00
  00230006 ДЗ ЗЕМУН         1,201,958.33 1,742,541.67                                             2,944,500.00
  00230007 ДЗ ЛАЗАРЕВАЦ         487,500.00 1,131,500.00         3,375.00                         4,250.00         1,626,625.00
  00230008 ДЗ МЛАДЕНОВАЦ         280,708.33 428,875.00                                             709,583.33
  00230009 ДЗ НОВИ БЕОГРАД         943,750.00 1,905,708.33                                             2,849,458.33
  00230010 ДЗ ОБРЕНОВАЦ         477,250.00 888,000.00         72,708.33                                   1,437,958.33
  00230011 ДЗ ПАЛИЛУЛА         884,750.00 1,518,083.33                                             2,402,833.33
  00230012 ДЗ РАКОВИЦА         466,125.00 662,625.00                                             1,128,750.00
  00230013 ДЗ САВСКИ ВЕНАЦ         349,833.33 547,291.67                                             897,125.00
  00230014 ДЗ СОПОТ         151,458.33 201,916.67                                             353,375.00
  00230015 ДЗ СТАРИ ГРАД         331,791.67 790,208.33                                             1,122,000.00
  00230016 ДЗ ЧУКАРИЦА         1,189,291.67 1,659,291.67                                             2,848,583.34
  00230017 СПБ МЛАДЕНОВАЦ                     552,875.00                         382,750.00         935,625.00
  00230018 СПБ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ БЕОГРАД                     37,583.33                         59,541.67         97,125.00
  00230019 ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД                     1,814,166.67                         1,557,041.67         3,371,208.34
  00230020 БОЛНИЦА СВЕТИ САВА БЕОГРАД                     3,710,875.00                         5,115,208.33         8,826,083.33
  00230021 ХИТНА ПОМОЋ БЕОГРАД         167,791.67 160,625.00                                             328,416.67
  00230022 ГЗ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ БЕОГРАД         11,416.67 152,666.67                                             164,083.34
  00230023 ГЗ ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ БЕОГРАД         27,583.33 83,333.33                                             110,916.66
  00230025 ГЗ ЗА АНТИТУБЕРКОЛОЗНУ ЗАШТИТУ БЕОГРАД         66,666.67 455,208.33                                             521,875.00
  00230026 ЗАВОД ЗА НЕФРОПАТИЈУ ЛАЗАРЕВАЦ БЕОГРАД                     301,791.67                         441,083.33         742,875.00
  00230027 ЗЗЗ СТУДЕНАТА БЕОГРАД         43,375.00 74,041.67         12,166.67                         12,666.67         142,250.01
  00230028 ЗЗЗ РАДНИКА МУП-А БЕОГРАД         131,166.67 370,833.33                                             502,000.00
  00230030 ЗАВОД ЗА ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ БЕОГРАД                     80,125.00                         82,000.00         162,125.00
  00230032 ЗАВОД ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ БЕОГРАД                     377,250.00                         302,916.67         680,166.67
  00230033 ЗАВОД ЗА ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД                     3,000.00                         1,958.33         4,958.33
  00230034 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА БЕОГРАД                     3,538,791.67                         3,724,375.00         7,263,166.67
  00230035 КЛИНИКА ДР. ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ БЕОГРАД                     2,958,708.33                         217,250.00         3,175,958.33
  00230036 ИНСТИТУТ КВБ ДЕДИЊЕ БЕОГРАД                     7,210,208.33                         24,090,500.00         31,300,708.33
  00230037 ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ БЕОГРАД                     8,071,958.33                         9,645,083.33         17,717,041.66
  00230038 ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД                     988,875.00                         126,250.00         1,115,125.00
  00230039 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ БЕОГРАД                     4,451,875.00                         6,479,958.33         10,931,833.33
  00230040 ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД                     193,583.33                         297,958.33         491,541.66
  00230041 ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БЕОГРАД                     73,000.00                         98,666.67         171,666.67
  00230042 КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗОТОВИЋ БЕОГРАД                     354,875.00                         377,125.00         732,000.00
  00230043 КЛИНИКА ЗА ДЕЧЈУ НЕУРОПСИХИЈАТРИЈУ БЕОГРАД                     81,958.33                         98,166.67         180,125.00
  00230044 ДЕЧИЈА КЛИНИКА ТИРШОВА БЕОГРАД                     4,153,041.67                         5,740,250.00         9,893,291.67
  00230045 ГАК НАРОДНИ ФРОНТ БЕОГРАД                     4,697,916.67                         7,999,583.33         12,697,500.00
  00230047 КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА БЕОГРАД                     6,670,625.00                         8,387,166.67         15,057,791.67
  00230048 КБЦ ДР.ДРАГИША МИШОВИЋ БЕОГРАД                     4,893,375.00                         10,683,166.67         15,576,541.67
  00230049 КБЦ ЗЕМУН БЕОГРАД                     7,713,875.00                         13,222,916.67         20,936,791.67
  00230050 КБЦ ЗВЕЗДАРА БЕОГРАД                     6,561,500.00                         9,459,791.67         16,021,291.67
  00230051 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ БЕОГРАД                     77,770,416.67                         96,557,041.67         174,327,458.34
  00230055 ВМА БЕОГРАД                     9,568,125.00                         17,496,416.67         27,064,541.67
  00230057 ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ " ДР. ДРАГОМИР КАРАЈОВИЦ"                     3,208.33                         120,833.33         124,041.66
  00330006 ЗЗЗ РАДНИКА ЖТП-а СРБИЈЕ 551,875.00 733,333.33                                                     1,285,208.33
  00330289 ОПШТА БОЛНИЦА БЕЛ МЕДИЦ                                                   4,138,231.57     4,138,231.57
Укупно ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД 551,875.00 733,333.33     9,719,374.99 16,459,000.00         156,958,083.33                         222,781,916.68   4,138,231.57     411,341,814.90
33 ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР 00218005 СПБ НОВИ ПАЗАР                     53,250.00                         34,875.00         88,125.00
  00218009 ДЗ ТУТИН         360,166.67 257,791.67         101,125.00                         41,041.67         760,125.01
  00218012 ДЗ НОВИ ПАЗАР         1,369,875.00 200,083.33                                             1,569,958.33
  00218013 ОБ НОВИ ПАЗАР                     2,956,375.00                         2,912,208.33         5,868,583.33
Укупно ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР         1,730,041.67 457,875.00         3,110,750.00                         2,988,125.00         8,286,791.67
УКУПНО СВЕ 551,875.00 733,333.33 90,771.90 158,197.00 48,433,502.08 61,384,458.79 3,646,849.49 279,819.49 39,491.00 984,926.23 359,614,183.89 4,397,025.35 374,811.36 1,396,171.20 658,251.00 99,506.00 697,559.87 1,645,677.36 199,340.45 316,394.00 244,533.80 1,053,601.47 286,280.46 462,348,691.52 1,237,936.63 10,836,080.30 4,303,995.52 551,988.62 966,565,253.11