Питања и одговори из области Капитације

Регистрација и изабрани лекар

Шта се догађа са изјавама опредељених осигураника ако изабрани лекар оде на дуже одсуство (трудничко, породиљско, специјализацију, ...)? (Објављено 20.11.2012.)

Као одговор на Ваше питање може послужити и званичан став Републичког фонда за здравственог осигурање који можете преузети овде.

Да ли је могуће да неки изабрани лекар опште медицине, гинекологије, педијатрије или стоматологије остане “неупарен” тј. да му се не додели тимска сестра? (Објављено 19.10.2012.)

 
Наводимо Вам 3. став 98. члана Закона о здравственој заштити: „Изабрани лекар обавља здравствену заштиту у тиму са здравственим радником одговарајуће школске спреме здравствене струке.“ Ближи услови у погледу кадра који је неопходан да би ЗУ имала одређену службу су дефинисани Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе које доноси Министарство здравља. У овом правилнику су такође дефинисани тимови лекар-сестра/медицински техничар, при чему је у оквиру неких служби предвиђено да ради и више сестара. У смислу капитације није могуће да лекар не ради у тиму.
 

Да је могуће поставити горњу границу за регистрацију пацијената? (Објављено 19.10.2012.)

Дефинисање конкретног броја за горњу границу је помало незгодно, пошто број пацијената од установе до установе јако варира. Наиме, ако би горња граница била превише мала, сви лекари би имали максималну вредност регистрованих пацијената. Нови пацијент би морао да се лечи у другој амбуланти чиме се ограничава доступност здравствене заштите као и право пацијента да бира лекара. Са друге стране, ако је граница превелика, граница нема смисла. Наравно, може се поставити и питање евентуалне доње границе. Свакако, одлука о томе је на Министарству здравља.

Како обрачунати варијабилни део плате запосленог у стоматологији који није у тиму са изабраним лекаром (радиолошки техничар)? (Објављено 19.10.2012.)

Према Уредби (члан 16. Став 3.), запослени који није у тиму са изабраним лекаром има просечну оцену здравствене установе.

Пацијент са овереном здравственом књижицом друге филијале за здравствено осигурање, а који имају потврду о привременом боравишту (Зелени картон из МУП-а); Питање је: На који начин ће остваривати права из области здравствене заштите у капитационој формули, с обзиром да у матичном Дому здравља већ имају изабраног лекара (регистровани су), а намеравају да остварују све здравствене услуге у другом дому здравља (тј. на терет лекара за кога нису регистровани)? (Објављено 19.10.2012.)

 Како пацијенти имају другог изабраног лекара (без обзира да ли је тај лекар у истом дому здравља или у здравственој установи са територије друге филијале), ти пацијенти се рачунају као „туђи“. То значи да не утичу на оцену из регистрације и превентиве, а рачунају се у оквиру ефикасности. На оцену рационалности ови пацијенти утичу истоветно као и опредељени пацијенти: уколико је прописан скупљи лек просечна вредност лека ће бити већа и обратно, прописивањем јефтинијег лека просечна вредност лека по пацијенту се смањује.

Kо има право на изјаву изабраног лекара по овом основу: "право коришћења здравственог осигурања ван подручја матичне филијале" - да ли се односи само на ученике са подручја других филијала, на осигуранике са подручја других филијала са привременим боравиштем у нашој филијали? (Објављено 26.07.2012.)

Лица која имају право да бирају изабраног лекара ван територије матичне филијале су (Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, Члан 21):
 
1) осигурано лице смештено у установу социјалне заштите бира изабраног лекара у установи социјалне заштите у којој је организовано обављање здравствене делатности;
 
2) осигурано лице смештено у установу социјалне заштите у којој не може да се обезбеди изабрани лекар, бира изабраног лекара у дому здравља који је најближи установи социјалне заштите у којој је смештено;
3) осигурана лица - студенти бирају изабраног лекара у дому здравља према свом пребивалишту или у месту студирања у здравственој установи која обавља здравствену делатност здравствене заштите студената ако таква здравствена установа постоји у месту студирања, а ако таква здравствена установа не постоји у месту студирања, изабраног лекара студенти бирају у дому здравља у месту студирања;
 
4) осигурана лица - ученици бирају изабраног лекара у служби за здравствену заштиту деце школског узраста дома здравља према свом пребивалишту или у служби за здравствену заштиту деце школског узраста дома здравља у месту школовања. Осигурана лица - ученици могу да бирају изабраног лекара у лекарској ординацији у школи, уколико је таква ординација организована у оквиру службе за здравствену заштиту деце школског узраста дома здравља.
 
5) осигурана лица - деца за време привременог боравка у хранитељској породици, бирају изабраног лекара у дому здравља према пребивалишту хранитеља,
 
6) осигураници - запослени у Министарству унутрашњих послова и Безбедносно-информативној агенцији, за време док привремено раде ван места свог пребивалишта, бирају изабраног лекара у здравственој установи у месту где раде,
 
7) осигурана лица - чланови породице запослених у Министарству унутрашњих послова и Безбедносно-информативној агенцији, бирају изабраног лекара у дому здравља према свом пребивалишту
 
Oви подаци се електронски уносе опционо уколико је попуњено неко од поља под редним бројем 11 у оквиру обрасца Изјаве о избору и промени изабраног лекара.

Да ли студенти морају да преносе здравствени картон из места становања код изабраног лекара у место студирања? (Објављено 11.07.2012.)

Студенти могу изабрати лекара према месту пребивалишта или према месту студирања. Картон студента треба да се налази код његовог изабраног лекара. У случају да је студент изабрао лекара (oпште медицине) у месту пребивалишта, картон остаје у том ДЗ, а у случају да је одабрао лекара у студентској поликлиници, картон треба пренети у студентску поликлинику његовом изабраном лекару.

Да ли лекар који је на замени, тј. замењује одсутног лекара, може бити изабрани лекар за кога ће се опредељивати пацијенти? (Објављено 11.07.2012.)

Лекари који су на замени (без обзира да ли уговорени на одређено или неодређено време) јесу изабрани лекари уколико раде у области рада: општа медицина, педијатрија, гинекологија, општа стоматологија или дечја и превентивна стоматологија. Првих годину дана, колико су заштићени и имају оцену на нивоу просека ЗУ, предвиђено је за прикупљање изјава осигураника. Након годину дана, њихов радни учинак ће се равноправно мерити са осталим лекарима исте области рада. У том смислу, не само да можете, него и треба да и лекаре на замени понудите пацијентима да их изаберу.

Да ли и неуговорени лекари могу бити изабрани лекари? (Објављено 21.06.2012.)

Према важећим одредбама у Правилнику о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања неуговорени лекари не могу бити изабрани.

Да ли лекар доктор медицине, изузетно, у мањим здравственим установама, може бити изабрани лекар деци предшколског и школског узраста и то без обзира на службу здравствене установе у којој је запослен? (Објављено 03.12.2010.)

Као одговор на постављено питање наводимо део текста дописа Министарства здравља бр. 500-01-1054/2010-03 од 25. новембра 2010.године:
„Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе прописано је да је изабрани лекар за децу предшколског узраста доктор медицине специјалиста педијатрије а за децу школског узраста поред доктора медицине специјалисте педијатрије изузетно може бити и доктор медицине који је запослен у служби за здравствену заштиту деце, како је то наведено у Инструкцији Министарства здравља о примени Закона о здравственом осигурању, допис број 500-01-00315/2007-03 од 19.11.2009.године.
У изузетним случајевима, у домовима здравља основаним за територију са мањим бројем становника, у амбулантама у насељеним местима у којима имамо број становника за једног изабраног лекара, доктор медицине може бити изабрани лекар за целокупно становништво тог насељеног места, што обухвата и децу предшколског и школског узраста поред одраслог становништва, без обзира што ова амбуланта припада служби здравствене заштите одраслог становништва. Ово ће искључиво и зависити од избора осигураника, односно његовог законског заступника када се ради о детету, који ће у овом случају изабрати доктора медицине у амбуланти у насељеном месту, као изабраног лекара за дете, како би му услуге изабраног лекара биле доступније у месту становања. С обзиром на релативно мали број деце у поменутим насељеним местима тешко је обезбедити ангажовање педијатра, па у оваквим ситуацијама доктор медицине може да обавља послове изабраног лекара и за децу предшколског и школског узраста.“

Да ли изабрани лекар који ради у амбуланти социјалне установе, улази у капитацију? (Објављено 15.03.2010.)

Не. Чланом 21. тачка 1. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања, регулисано је право да "осигурано лице смештено у установу социјалне заштите бира изабраног лекара у установи социјалне заштите у којој је организовано обављање здравствене делатности." У тачки 2. члана 21. истог Правилника предвиђено је да "осигурано лице смештено у установу социјалне заштите у којој не може да се обезбеди изабрани лекар, бира изабраног лекара у дому здравља који је најближи установи социјалне заштите у којој је смештено." Обзиром на специфичност установа социјалне заштите, чији је број штићеника ограничен, изабрани лекар не може објективно да испуни потребне критеријуме из капитационе формуле, па би поред своје стручности и квалитетног рада, био оштећен.

Уколико доктор медицине ради сам у амбуланти, па самим тим прегледа и децу и одрасле како ће се обрачунавати његова плата? (Објављено 15.06.2012.)

Својој матичној филијали треба доставити податке о подели радног времена на две области рада, ЗЗ деце и општа медицина, и тада ће се тај лекар појавити у обе капитационе табеле.

Услуге

Коме се рачуна превентивни преглед или здравствено-васпитни рад који је други лекар (а не изабрани лекар) обавио пацијенту? (Објављено 19.10.2012.)

 
Превентивни преглед или здравствено-васпитни рад, пружен осигураном лицу које је бирало другог изабраног лекара, рачуна се лекару који је прегледао пацијента у смислу ефикасности, а у смислу превентиве се не рачуна никоме.
 

Да ли се код превентивних прегледа и услуга у Центру за превенцију, приликом сачињавања електронске фактуре, за лекаре могу везивати и они грађани који за њих нису опредељени, али тако да то уђе у капитациону формулу, како лекари реализујући програм у овом веома важном сегменту здравствене заштите становништва, не би били у укупној оцени оштећени? (Објављено 28.09.2012.)

Није предвиђено да се у ЗЗ одраслих превентивни прегледи раде, и броје, за осигуранике који су изабрали другог лекара.

Колико могу месечно да имам индивидуалних разговора, у оквиру превентиве, а да их фонд признаје? Да ли је тај број ограничен, као и број кућних посета, изабраних лекара? Да ли је одређено колико пута изабрани лекар може да посети свог пацијента? (Објављено 28.09.2012.)

Услуга Индивидуални здравствено - васпитни рад која у садржају подразумева превентивни саветодавни рад са појединцем у саветовалишту и амбуланти, планирани разговор, давање савета у телефонском и Интернет саветовалишту; спровођење административних поступака приказује се односно фактурише када се пружи осигуранику и то у складу са Планом рада здравствене установе.
Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установима и др. облицима здравствене службе прописане су мере извршења односно број посета.

Да ли се у оквиру превентиве изабраном лекару рачунају услуге патронажне службе? (Објављено 21.06.2012.)

Не. Не рачунамо ове услуге (шифра 1000033 и 1000041) пошто их пружају патронажне сестре, а не изабрани лекари.

Како се рачунају услуге које лекар пружи "туђим" пацијентима? (Објављено 06.06.2012.)

 
Ефикасност: Уколико лекар пружа услуге осигураним лицима која имају другог изабраног лекара, њему ће се „бројати“ услуге пружене тим осигураним лицима, што ће утицати позитивно на оцену ефикасности.
Рецепти: Рецепти прописани туђим пацијентима повећавају и укупну вредност рецепата, али и укупни број прегледаних лица. Дакле, свеједно је да ли је лекар прописао рецепт свом или туђем пацијенту.
На Регистрацију посете туђих пацијената немају утицаја. Неке превентивне услуге се у смислу превентиве рачунају само својим опредељеним пацијентима, а неке услуге се рачунају и ако су пружене „туђим“. Услуге које се признају само својим пацијентима, односно услуге које се признају свима су наведене у Списку преветивних услуга опредељеним пацијентима, односно Списку превентивних услуга свим пацијентима. Скрининг програм се такође признаје свим пацијентима, и у смислу превентиве се рачуна као две посете.

Како се у капитационој формули вреднују ултразвучни прегледи које раде изабрани лекари? (Објављено 06.06.2012.)

Уколико лекар врши ултразвучне прегледе у оквиру радног времена осигураним лицима која су се за њега определила као и осигураним лицима која имају другог изабраног лекара (гинеколошко – акушерски УЗ, УЗ абдомена, дојке, кукова,...), њему ће се „бројати“ услуге пружене тим осигураним лицима као посете, што ће утицати позитивно на оцену ефикасности. С обзиром да су ултразвучни прегледи и превентивног карактера утичу позитивно на превентиву ако су пружени осигураним лицима која су се за њега определила. Изузетак је УЗ кукова који се у оквиру превентиве рачуна за све прегледане пацијенте, без обзира на то ко је њихов изабрани лекар.

Лекови

Интересује ме да ли пацијент који има изабраног лекара и картон у једној филијали може да добије хроничну терапију код другог лекара у другој филијали и на који начин? (Објављено 28.09.2012.)

Осигурано лице које има изабраног лекара у једној филијали, а у другој филијали привремено борави, може у дому здравља у месту привременог боравка да добије хроничну терапију (нпр. лечење, прописивање лекова на рецепт или налог ) на основу оверене здравствене књижице и личне изјаве да му за исти период изабрани лекар није прописао лекове.

Зашто се у Листи лекова који се рачунају у капитацији налазе и лекови који прописују изабрани лекари на предлог лекара специјалисте? (Објављено 26.07.2012.)

У капитациону формулу су укључени лекови који се користе у терапији обољења којима је становништво Републике Србије највише оптерећено (исхемијске болести срца, цереброваскуларне болести, униполарна депресија, дијабетес). У циљу прописивања адекватне терапије осигураним лицима, за увођење појединих лекова у терапију неопходно је мишљење лекара специјалисте. На тај начин се обезбеђује бољи квалитет, ефикасност и смањење трошкова лечења. Коначни одлука о избору лека и дозирању је на изабраном лекару.
 

Да ли се за категорију рационалност просечна цена лека пореди са републичким просеком или са просеком ДЗ? (Објављено 26.06.2012.)

При рачунању рационалности се користи републички просек.

Како се долази до просечног корективног фактора за рецепте по лекарима? (Објављено 06.06.2012.)

Осим што утиче на време и број посета, узраст осигураника је и фактор од кога зависи просечна потрошња лекова. Из података о потрошњи лекова по старосним групама, добијају се фактори по старосним групама за лекове, па се тако добијени фактори примене на старосну структуру осигураника коју су регистровани код сваког појединачног лекара.

Обрачун

Шта значи податак у колони 24 "Број посета за 100% радног времена" и како се он израчунава? (Објављено 26.06.2012.)

За запослене који не раде пуно радно време - у свакој категорији се прерачунавају вредности које би имао да ради пуно радно време. За запослене који су 100% у истој области рада - овај податак се не разликује од оног у претходној колони.
 

Како годишњи одмор и боловање утиче на радни учинак лекара? (Објављено 21.06.2012.)

Према Уредби, уколико је лекар био на боловању или на годишњем одмору нпр. месец дана, када се буде обрачунавала зарада за тај период, радни учинак ће се рачунати на исти начин као да је на раду. То ће имати за последицу да ће оцене из ефикасности и превентиве бити ниже, а на регистрацију и рационалност ово одсуство неће утицати. Како ће оцене одсутног лекара по овим критеријумима бити ниже, а лекари у оквиру једног ДЗ се међусобно вреднују, индиректно ће се повећати оцена лекара који је радио и примао пацијенте одсутног колеге. Како сви запослени иду на годишњни одмор током године, свима ће плата у једном тренутку бити нижа, односно већа због тога.

Како се оцењује доктор или стоматолог који ради сам у области рада која је обухваћена капитацијом? (Објављено 11.01.2013.)

Ако је изабрани доктор у својој области рада једини у својој ЗУ, његова оцена ће се кретати у опсегу од 4 до 6. Из регистрације, превентиве и ефикасности ће оцена овог лекара бити 5, а рационалност се рачуна у односу на републички просек и може бити било која вредност од 0 до 10. Изабрани стоматолози који су једини у својој области у ЗУ имају оцену 5 (пошто рационалност није критеријум при рачунању оцена изабраног стоматолога).

Како службено или плаћено одсуство утиче на оцену (представници синдиката ПКУ-ом имају право на одсуство од 40 сати месечно за обављање послова везаних за синдикат). Колико то може утицати на ефикасност, односно да ли се она рачуна и за те дане када обавља синдикалне активности? (Објављено 21.06.2012.)

Критеријум ефикасност je један од критеријума за вредновање радног учинка изабраних лекара. Циљ је повећати доступност здравствене заштите мотивисањем лекара да више времена проведу у својима амбулантама, прегледајући осигурана лица. Како се ефикасност посматра у току квартала, уколико одсутност са посла резултира мањим бројем посета осигураних лица и оцена из ефикасности ће бити мања.

Ко ће вршити обрачунавање резултата рада преко капитационе формуле? (Објављено 06.06.2012.)

Обрачун зарада је у надлежности послодавца. Приликом обрачуна зарада, послодавац, поштујући Уредбу, користи за обрачун зараде оцене из К и С табела које се, опет у складу са Уредбом, објављују на званичној интернет страници РФЗО.

Зашто не постоји корективни фактор за хроничне болеснике? (Објављено 06.06.2012.)

Један од разлога је непостојање регистара таквих осигураника. Могуће је да ће бити уведен у некој од следећих верзија Уредбе, под условом да то до тада буде омогућено.

Како се израчунава број радних дана на почетку сваке табеле? (Објављено 06.06.2012.)

Овај број је оријентацион и не значи тачно број дана присутности који прецизно има само послодавац. Број се добија из уписаних датума за које је РФЗО добио фактурисану услугу појединачног лекара. Овај број није од утицаја нити на један параметар оцењивања.

Да ли се оцењује и период када је радник одсутан с посла због боловања? (Објављено 06.06.2012.)

Да. Одсуство лекара краће од 6 месеци не проузрокује изузимање из табела. О "заштити" лекара који су одсутни више од 6 месеци, наћи ћете у Уредби и Упутству за К табеле.

Да ли ће и како код примене капитације бити исплаћивана аконтација плате - 50% али од чега? (Објављено 04.03.2013.)

Варијабилни део плате би требало исплатити на исти начин као и пре почетка примене капитације - коефицијент за одређено радно место x основица за обрачун плате x 0,5 а на коначном обрачуну применити елементе за обрачун по Уредби.

Да ли значи да ће по основу капитације изабрани лекар 3 месеца примати исту плату? (Објављено 04.03.2013.)

Да. Капитационе табеле се израђују квартално, то значи да ће и део плате који се односи на радни учинак бити исти 3 месеца.

Да ли изабрана сестра која се враћа са породиљског боловања 1. јула има оцену изабраног лекара или просечну оцену установе? (Објављено 04.03.2013.)

Сестра која је у тиму са изабраним лекаром има исту оцену као и изабрани лекар, када се врати са породиљског боловања. За медицинске сестре одн. техничаре не постоји заштитни период од годину дана након повратка дужег од 6 месеци, пошто имају исту оцену као и лекар са којим су у тиму.

Изузеци и просек ЗУ


Да ли се лекарима који су на специјализацији, а раде непотпуно радно време (или потпуно), зарада обрачунава према капитационој формули или примају просек на нивоу ДЗ? Да ли и за њих важи заштитини фактор? (Објављено 19.10.2012.)

 Лекари који су на специјализацији ће имати просечну оцену ДЗ (за њих важи заштитни фактор).
 

Молимо Вас да нам одговорите на питање како се обрачунава плата директора здравствене установе (дом здравља) по капитационој формули? (Објављено 28.09.2012.)

Део радног времена који директор ради као изабрани лекар (ако ради) се обрачунава на основу оцене из капитационе табеле, а остатак се обрачунава на новоу просека радног учинка дома здравља у коме ради.

Сматрамо да није исправно укључити у К - табеле лекаре почетнике и повратнике са дужих одсуства, будући да смањују просек за одређену област и тиме доводе до лошијих оцена других лекара? (Објављено 28.09.2012.)

Слажемо се да укључивање лекара који су изузеци у капитационе табеле доводи до спуштања просека у одређеној области рада. Међутим, то за последицу нема смањење већ повећање оцене осталих лекара, јер им је сад лакше да буду изнад просека. Једина категорија код које је битно бити испод просека су лекови (рационалност), а на ту категорију лекари почетници немају утицај као на остале. Наиме, прописивањем мањег броја рецепата, односно лекова не значи сте прописали јефтине лекове и да вам је просечна вредност лека по пацијенту мања уколико сте прегледали мањи број пацијената.
У ранијим верзијама табела, због тога што подаци нису били редовно достављани, као и због промена полиса здравственог осигурања која нису одговарала стању у установама, многи лекари нису били у табелама, а требало је да буду. Из тог разлога у табелама објављујемо све лекаре осим оних који су на специјализацији.

Лекар који је на специјализацији и лекар који се вратио пре месец дана са породиљског боловања се нашао у капитационој табели. Како њима обрачунати плату? (Објављено 26.06.2012.)

Како су се ови лекари нашли у K табели иако су изузеци, директор ЗУ треба да поступи у складу са Уредбом (члан 14. став 1 и члан 20. Став 5) и додели им оцену која је на нивоу просека здравствене установе.

Када се рачуна просечна оцена установе да ли се обухвата и стоматолошка служба? (Објављено 04.03.2013.)

Просечна оцена на нивоу установе, представља количник збира оцена за све области рада и укупног броја лекара из свих области који су се појавили у капитационим табелама- значи заједно са стоматолозима.

Да ли је са радницима у Служби хитне медицинске помоћи потребно потписивати анекс, пошто се њима плата не мења, јер имају оцену 5? (Објављено 04.03.2013.)

Како се Уредба односи на све запослене у здрасвственим установама, а не само на изабране лекаре, анекси уговора се закључују са свим запосленима, укључујући и запослене у служби хитне помоћи.

Уговорени лекар и ИД број

Да ли је услов да буду изабрани лекари за које ће се и опредељивати осигураници и тај да буду УГОВОРЕНИ тј да су финансирани од стране РФЗО- а и да једино тако подлежу КАПИТАЦИЈИ? (Објављено 28.09.2012.)

Према важећим одредбама у Правилнику о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања неуговорени лекари не могу бити изабрани.

Може ли директор здравствене установе да преусмери паре предвиђене за плате "уговорених" радника тј. изабраних лекара и њихових тимова, на плате "неуговорених" радника како би сви радници примили колико-толико умањену, али ипак некакву плату? (Објављено 11.07.2012.)

 
Републички фонд за здравствено осигурање преноси средства за плате само за уговорене раднике и свако трошење ових средстава у друге сврхе сматра се ненаменским.
 

Колики је рок за ажурирање података о запосленима у здравственим установама? (Објављено 28.06.2012.)

Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга за утврђивање накнаде за њихов рад за 2014.годину, путем Члана 9. је прописао:

„Здравствена установа је одговорна за спровођење кадровског плана, који доноси министар у делу који се односи на планирани кадар који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања.

Републички фонд, односно филијала са здравственом установом уговара број и структуру запослених, највише до планираног кадра из става 1. овог члана (у даљем тексту: уговорени радници).

У случају измене у броју и структури радника из става 1. овог члана, као и измене других података које садржи електронска апликација уговорених радника, здравствена установа је у обавези да филијали достави податке о променама наредног дана од дана настанка промене.

Промену података из става 3. овог члана филијала ажурира у електронској форми наредног дана од дана достављања уредне документације.“

Да ли се у К табелама налазе само лекари који раде на неодређено време? (Објављено 06.06.2012.)

Да ли лекар ради на одређено или неодређено време није од значаја за капитацију. Сваки лекар који се определио да буде изабрани лекар за осигуранике РФЗО улази у капитацију, осим првих 12 месеци од запослења или повратка са дужег одсуства.

Пошто Дом здравља нема право на одвојену Хитну службу, да ли се може тражити да наш специјалиста ургентне медицине уђе у програм капитације, добије ИД број и буде изабрани лекар и да пропорционално буде и у Општој служби и у Хитној служби? (Објављено 06.06.2012.)

Да. С тим, што његово радно време треба поделити на две ОБЛАСТИ РАДА, у договору са задуженима у матичној филијали.

Стоматологија

 

Да ли стоматолози за дечију и превентивну стоматологију покривају и групу осигураника од 18 до 26 године, или је та група осигураника у домену стоматолога за одрасле? (Објављено 19.10.2012.)

Студенте (осигуранике од 18 до 26 година) прегледају стоматолози опште стоматологије (тј. стоматолог који лечи одрасле), на исти начин као што студенти иду код лекара опште медицине.

Да ли је Мотивација и обучавање корисника у одржавању правилне хигијене избрисана из списка превентивнтивних услуга у стоматологији за капитацију? (Објављено 19.10.2012.)

 
Не. На сајту се налази неизмењен списак Превентивних услуга изабраних стоматолога.
 

Да ли ће се изједначити корективни коефицијент за регистрацију у стоматологији са корективним коефицијентом у педијатрији односно зз предшколске и школске деце? (Објављено 19.10.2012.)

Корективне коефицијенте за стоматологију је радила стручна комисија. Постоје разлике у прегледима ове две групе лекара. Нпр, док код педијатрије беба због честих превентивних прегледа „одузима“ највише времена лекару, у стоматологији то није случај (тек почињу да јој ничу зуби).

Зашто ни један стоматолог Србије, гледајући колону радних дана, нема максималан број у првом кварталу, а фактурисали смо редовно? (Објављено 26.07.2012.)

Због специфичног начина фактурисања стоматолога који су до сада били нормирани, као и броја стоматолога далеко изнад кадровског плана број радних дана стоматолога је мањи пошто ни једна установа није фактурисала свакога дана на ЛБО једног истог стоматолога.

Да ли ће поред изабраних лекара бити уговорени и стоматолози специјалисти? (Објављено 11.07.2012.)

Изабрани лекари (стоматолози) и стоматолози специјалисти биће уговорени у складу са кадровским нормативом Министарства здравља.

Педијатрија

Зашто лекари предшколског диспанзера нису посебно издвојени у односу на лекаре школског диспазера? Да ли је максималан број регистрованих пацијената за педијатре предшколског диспанзера 1000? (Објављено 19.10.2012.)

Педијатри нису подељени на ЗЗ школске и ЗЗ предшколске деце. У многим домовима здравља ове две службе нису раздвојене. Из тог разлога су сви педијатри равноправни у смислу капитације, а организација службе/служби је на директору те здравствене установе.
Максималан (а ни минималан) број регистрованих пацијената не постоји.

Да ли постоји могућност да се у К табелама изврши одвајање у служби ЗЗ деце посебно за дечји, а посебно за школски диспанзер? (Објављено 28.09.2012.)

 
Што се тиче разлике између Дечијег и Школског диспанзера, морамо рећи да је организација служби ствар ЗУ и није од значаја за К табеле, према сада важећим прописима. Сви педијатри су равноправни, а ово тим пре што се разлике у организацији служби за ЗЗ деце прилично разликују од једног до другог ДЗ, што би отежало свако поређење на вишем нивоу.
 

Да ли лекар може да ради у служби за здравствену заштиту деце, односно школске деце и то само у одсеку – развојно саветовалиште, односно одсеку саветовалиште за младе? (Објављено 03.12.2010.)

Као одговор на постављено питање наводимо део текста дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 500-01-1054/2010-03 од 25. новембра 2010.године:
„Изабрани лекар не може да ради само у развојном саветовалишту, саветовалишту за младе односно у центру за превентивне здравствене услуге, пошто превентивни прегледи, мере и поступци, укључујући и здравствено васпитање, које изaбрани лекар спроводи у поменутим саветовалиштима, односно центру, представљају само део послова које изабрани лекар обавља, сходно одредби члана 151. Закона о здравственом осигурању, Правилника о садржају и обиму права из обавезног здравственог осгиурања и о партиципацији, чији је саставни део и табела о садржају и обиму превентивних мера у области примарне здравствене заштите и Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите.
У члану 4. став 1. Тач. 1), 2) и 4) Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, (у даљем тесту Правилник) прописани су услови у погледу кадра за оснивање развојног саветовалишта, саветовалишта за младе, односно центра за превентивне здравствнене услуге. Све три поменуте организационе јединице су такозване „функционалне“ организационе јединице у којима је главни давалац услуга из области превентиве тим , кога чине изабрани лекар и медицинска сестра-техничар.
Овај тим спроводи све прописане превентивне мере у области примарне здравствене заштите, док су остали здравствени радници и здравствени сарадници укључени у рад овог тима зависно од здравствених и других потреба осигураника за њиховим услугама, које треба да одреди изабрани лекар као носилац превентивних активности овог тима. Услови у погледу кадра за дом здравља прописани Правилником за сваку организациону јединицу зависе од броја и структуре становника на територији за коју се оснива дом здравља и представљају еквивалент пуног радног времена (уколико се наводи један доктор медицине и једна медицинска сестра – техничар и слично), односно непуног радног времена када је тако наведено (нпр. са половином радног времена). Ово не значи да само један доктор медицине обавља послове из области превентиве током свог пуног радног времена, већ сви доктори медицине, изабрани лекари, обављају послове и пружају услуге из области превентиве, као што пружају услуге из области куративе, осигураницима који су их изабрали. Ово се у посебној мери односи на развојно саветовалиште, где је прописано један доктор медицине специјалиста педијатрије на 8.500 деце предшколског узраста као и на саветовалиште за младе где је прописано један доктор медицине специјалиста педијатрије на 7.000 деце узраста од десет до 18 година. Из саме суштине ове норме јасно је да то не може бити стварно један доктор медицине, пошто је неизводљиво да један здравствени радник пружа услуге из области превентиве и истовремено прати толики број деце током развојног доба или доба младости.
У првим изменама и допунама Правилника биће унете одговорајуће измене, којима ће потпуно јасно бити одређено ко је тај доктор медицине специјалиста педијатрије који пружа услуге у оквиру развојног саветовалишта, односно саветовалишта за младе, а у складу са овим тумачењем, како не би било различитих тумачења прописа."

Како ће се лекарима, запосленим у служби опште медицине рачунати услуге пружене деци од 0-18 година која своје изабране лекаре имају у другој служби, а ипак добију услугу и рецепте? (Објављено 20.07.2010.)

У дому здравља или некој од организационих јединица дома здравља, обично у малим домовима здравља или организационим јединицама које се налазе на разуђеним подручјима, може бити организована само служба опште медицине. Лекари запослени у тој служби који поред услуга које пружају одраслима пружају услуге и деци, морају пре свега да имају одговарајући тип ИД броја.
У наведеном случају здравствена установа може надлежној филијали РФЗО доставити захтев да се радно време лекара подели на део (проценат) који ради са одраслима и други део - који ради с децом. Тај лекар би био изабрани лекар и одраслима и деци и појавио би се у две табеле: К табели за ЗЗ деце, и К табели за ЗЗ одраслих - у свакој са делом свог радног времена.
У другом случају, уколико лекар пружа услуге осигураним лицима која имају другог изабраног лекара, њему ће се „бројати“ услуге пружене тим осигураним лицима, што ће утицати позитивно на оцену ефикасности, а неће утицати на оцену регистрације и превентиве. Прописани рецепти тим осигураницима одражаваће се само на оцену рационалности, односно утицаће на просечну цену прописаног лека по прегледаном осигуранику.
Уколико дом здравља, односно његова организациона јединица има посебно организовану службу опште медицине и посебно службу здравствене заштите деце (било посебно школске деце и посебно предшколске или заједничку службу за ове две категорије деце), лекар опште медицине не може пружати услуге и прописивати лекове деци, осим у хитним случајевима и у прековременом раду (који по закону подразумева: дежурство, рад недељом, за време државних празника итд.), и то само онда када прековремени рад не може да се организује тако да истовремено раде и лекар опште медицине и педијатар.

Медицина рада

Зашто се ја још увек водим на педијатрији када сам прошле године почела да радим у медицини рада? (Објављено 28.06.2012.)

Капитационе табеле се праве на основу података у бази уговорених радника које здравствена установа треба редовно да доставља РФЗО-у. (Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга за утврђивање накнаде за њихов рад за 2014. годину, Члан 9). Како ови подаци очигледно нису ажурирани, потребно је да правна служба здравствене установе достави својој матичној филијали податке о кадру, како би капитационе табеле одговарале реалном стању на терену.

Да ли ће капитација обухватати лекаре специјалисте медицине рада? (Објављено 15.03.2012.)

 
Уколико специјалиста медицине рада ради као изабрани лекар, он ће се наћи у К табелама.