Здравствене књижице

Осигураници РФЗО право на здравствену заштиту остварују на основу оверене здравствене књижице. Здравствена књижица добија се приликом пријаве на здравствено осигурање у надлежној филијали , односно испостави РФЗО.

Хитну здравствену заштиту установе дужне су да пруже свим грађанима, без обзира на то да ли имају књижицу, као и да ли је она оверена.

pdf Документација потребна за издавање здравствене књижице

pdf Овера здравствених књижица маркицама

pdf Материјални цензус за стицање својства осигураног лица

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање одређује се квартално. За период од  01.02.2015. до 30.04.2015. године износи 2.302,77 динара месечно.

 

jpg Изглед здравствене књижице - боје

jpg Изглед здравствене књижице

Сајтови свих здравствених установа Детаљније

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије