Здравствене књижице

Осигураници РФЗО право на здравствену заштиту остварују на основу оверене здравствене књижице. Здравствена књижица добија се приликом пријаве на здравствено осигурање у надлежној филијали , односно испостави РФЗО.

Хитну здравствену заштиту установе дужне су да пруже свим грађанима, без обзира на то да ли имају књижицу, као и да ли је она оверена.

pdf Документација потребна за издавање здравствене књижице

pdf Овера здравствених књижица маркицама

pdf Материјални цензус за стицање својства осигураног лица

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање одређује се квартално. За период од 01.08.2014. до 31.10.2014. године износи 2.236,75 динара месечно.

jpg Изглед здравствене књижице - боје

jpg Изглед здравствене књижице

Сајтови свих здравствених установа Детаљније

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије