Контрола извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга

Републички фонд за здравствено осигурање организује и спроводи контролу извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга у складу са Законом о здравственом осигурању и подзаконским актима.
Циљ контроле закључених уговора са даваоцима здравствених услуга је обезбеђивање наменског трошења средстава обавезног здравственог осигурања и остваривање права осигураних лица на уједначен и ефикасан начин и у складу са позитивним прописима.

Контрола закључених уговора са даваоцима здравствених услуга спроводи се у складу са годишњим планом рада, али и по посебним захтевима, иницијативама других државних органа, по представкама правних и физичких лица и на иницијативу организационих јединица Републичког фонда.

Контрола закључених уговора са даваоцима здравствених услуга обухвата:

  • контролу правилности извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга;
  • контролу законитог и наменског коришћења финансијских средстава обавезног здравственог осигурања пренетих даваоцима здравствених услуга за остваривање законом утврђених права осигураних лица;
  • контролу личних података који се односе на здравствено стање осигураних лица, који се воде у медицинској документацији осигураног лица у складу са законом.

Контролу спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга врше службена лица Републичког фонда за здравствено осигурање - надзорници осигурања (економске, правне, медицинске, стоматолошке и фармацеутске струке).

О извршеној контроли закључених уговора са даваоцима здравствених услуга надзорник осигурања саставља записник о извршеној контроли у коме износи утврђено чињенично стање и предлог мера. Записник се доставља даваоцу здравствених услуга. На налаз из записника о контроли субјекат контроле може да уложи приговор.

О предложеним мерама одлуку доноси директор Републичког фонда за здравствено осигурање.

По окончању поступка контроле записник се може доставити и другим надлежним државним органима, инспекцијским службама и органима који врше надзор над законитошћу рада и надзор над стручним радом, ради упознавања или предузимања мера из њихове надлежности.

 

Извештаји о раду Сектора за контролу

Извештај о извршеним контролама исправности шифрирања по систему ДСГ за период I-XI 2018. године

Извештаји за IV квартал 2018. године

Извештаји за III квартал 2018. године