Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЛОЗНИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Нема пацијената на листи чекања