Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВО

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Нема пацијената на листи чекања