Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: МР дијагностика - преглед кичменог стуба


Нема пацијената на листи чекања