Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: МР преглед абдомена


Нема пацијената на листи чекања