Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПИРОТ

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Нема пацијената на листи чекања