Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар ЗЕМУН

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Нема пацијената на листи чекања