Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња интраокуларног сочива


Врста помагала: Меко сочиво

Нема пацијената на листи чекања