Важно обавештење

Обавештавамо стручну и општу јавност да се лекови из групе нискомолекуларних хепарина-Fraxiparin, Fragmin и Clexane налазе на Листи Б лекова и да представљају терапијске алтернативе (користе се за исте индикације и на исти начин), као и да се на терет средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују за лечење осигураних лица у болницама и домовима здравља.
Увоз ових лекова се одвија континуирано, током ове недеље је извршен увоз више стотина хиљада инјекционих шприцева, док у другој половини јануара месеца стиже и увоз додатних количина. Стога, указујемо да велепродаје тренутно располажу са овим лековима и врше интензивну испоруку ка здравственим установама, а пре свега ка апотекама у којима је почетком ове недеље дошло до краткотрајног дисконтинуитета у снадбевању лековима из ове групе.

Како би се предупредиле ове ситуације у наредном периоду, апотеке ће имати обавезу да на дневном нивоу достављају Републичком фонду податке и о залихама лекова које саме набављају, а који представљају лекове од посебног значаја у лечењу оболелих од COVID-a.

Такође, када се ради о расположивости лека levofloksacin филм таблете, чија је потрошња такође, као и потрошња нискомолекуларних хепарина, значајно повећана услед лечења оболелих од COVID-a, обавештавамо стручну јавност и осигурана лица, да постоји више лекова од различитих произвођача који се налазе на Листи лекова и који се обезбеђују осигураним лицима на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Због вишеструко повећане потрошње ових лекова, у истом тренутку нису расположиви лекови од свих произвођача, али је у сваком тренутку обезбеђена доступност неког од ових лекова у апотекама. Тренутно је код добављача расположив лек заштићеног назива Forteca (levofloksacin) филм таблете, док ће у току овог месеца стићи и додатне количине лека levofloksacin од других произвођача.

Обавештење

Објављени јавни позиви за закључивање уговора за 2021. годину са даваоцима здравствених услуга ван Плана мреже-приватне апотеке, услуге БМПО, ХБО, операцију катаракте и медицинско-техничка помагала. Јавни позиви и пратећи документи могу се наћи на падајућој листи у банеру „Даваоци здравствених услуга“.

ЦЕНЕ ТЕСТИРАЊА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ГРАЂАНА

-RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

ФИЗИЧКА ЛИЦА

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 9.000,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 501- ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 501 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

ПРАВНА ЛИЦА

УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290

ИЗНОС: 9.000,00 динара по лицу

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 501 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

2. ДРУГИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 18.000,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): 502 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

 

- АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ -

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

ФИЗИЧКА ЛИЦА

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 3.500,00 ДИНАРА

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 503- ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 503 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

ПРАВНА ЛИЦА

УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290

ИЗНОС: 3.500,00 динара по лицу

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 503 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

2. ДРУГИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 7.000,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): 504 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

 

- БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ -

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

ФИЗИЧКА ЛИЦА

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.200,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 505- ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 505 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

ПРАВНА ЛИЦА

УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290

ИЗНОС: 1.200,00 динара по лицу

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 505 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

2. ДРУГИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ – БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 2.939,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): 506 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

Обавештење

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала, даваоце  здравствених услуга БМПО и даваоце здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2021. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2020. годину, до закључења уговора за 2021. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2020. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2020. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2021. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО и даваоцем здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који не закључе уговор за 2021. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2020. годину до завршетка лечења осигураних лица које је започело у 2020. години.

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2020. године

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2020. године (ефикасност и ДТП оцена 5) и табела Посечне оцене здравствене установе, по измењеном капитационом моделу на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2021. године. Можете их преузети са стране Капитација.