Мања издвајања осигураних лица за лекове на рецепт

02.10.2015

За првих седам месеци ове године осигурана лица су за лекове на рецепт који се издају у апотекама издвојили око 360 милиона динара мање од својих средстава у односу на исти период у 2014. години. Обим права на ове лекове није смањен, већ напротив осигураним лицима је у 2015. години обезбеђена досту...

Опширније

Извештај о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године

30.09.2015

У складу са Законом о здравственом осигурању осигурана лица остварују право на рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у амбулантно-поликлин...

Опширније

Повереник за информације од јавног значаја похвалио рад РФЗО

29.09.2015

Републички фонд за здравствено осигурање са посебном пажњом поступа по препорукама независних регулаторних тела и коригује своје процедуре у поступцима остваривања права осигураних лица. По препоруци Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Републички фонд је усклад...

Опширније

Извештај о привременој спречености за рад на терет средстава обавезног здравственог осигурања за период 01.01.2015. – 30.06.2015. године

22.09.2015

У складу са Законом о здравственом осигурању накнаду зараде осигураним лицима привремено спреченим за рад за првих 30 дана спречености обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање, односно матична филијала, из средстава о...

Опширније

Упућивањe осигураних лица на лечење у иностране здравствене установе

14.09.2015

У складу са Законом о здравственом осигурању и Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство, Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01-31.08.2015. године одобрио лечење у иностранству за укупно 295 осигураних лица и то:   -  ...

Опширније

Капитационе табеле за 2. квартал 2015. године

28.08.2015

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар  2015. године...

Опширније

Извештај о извршеним контролама

26.08.2015

Уговорним односом између Републичког фонда и давалаца здравствених услуга наглашена је обавеза наменског трошења пренетих средства по елементима из уговора. Републички фонд у складу са одредбама Закона о здравственом осигурању организује и спроводи контролу извршавања закључених уговора са даваоцима...

Опширније

Извештај о раду заштитника права осигураних лица

26.08.2015

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку зaштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“ број 68/13). У складу са наведеним Правилником, послове заштите права осигураних лица у самој здравственој установи об...

Опширније

ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

18.08.2015

У вези информација које су објављене у појединим писаним и електронским медијима о неизмиреним обавезама Републичког фонда за здравствено осигурање и здравствених установа, у висини од 9,6 милијарди динара, обавештавамо осигуранике и јавност да Републички фонд нема доспелих а неизмирених обавеза пре...

Опширније