Тестирање страних држављана на лични захтев (SARS-CoV2)

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-17750-34 (број жиро рачуна је исти за брзе серолошке и RT-PCR тестове)

 

RT-PCR тестирање

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-COV2

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 120 евра у динарској пртиввредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

 

Брзо серолошко тестирање

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-CоV2

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 25 евра у динарској пртиввредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА