Кабинет - Дирекција

У Дирекцији Републичког фонда послови се организују у Кабинету директора Републичког фонда и посебним организационим јединицама – секторима.

Кабинет директора Републичког фонда за здравствено осигурање

У Кабинету директора организује се рад и пословање Републичког фонда, закључују уговори у име РФЗО, координира рад у дирекцији и филијалама Републичког фонда, образују стручне комисије и именују њихови чланови, обавља интерна ревизија пословања РФЗО, ...

У оквиру Кабинета формиран је Центар за информисање јавности, где се обављају послови обавештавања јавности у вези са пословањем РФЗО.

Детаљнији опис послова Кабинета директора Републичког фонда можете погледати овде.

в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање: проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

Саветник директора Републичког фонда за информисање јавности, сарадњу са осигураницима, удружењима пацијената и особа са инвалидитетом: Немања Великић
тел: 011/2053-830
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектори:

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Директор Сектора:
др Рада Милићевић
Контакт: 011/2053-830
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У Сектору за здравствено осигурање обавља се:

 • припремa општих аката из области здравственог осигурања,
 • уређивањe међусобних односа са надлежним организацијама пензијског и инвалидског осигурања у вези са упућивањем радника на оцену радне способности, исплату накнаде зараде и друга питања од заједничког интереса,
 • решавањe о правима из здравственог осигурања у другом степену,
 • праћење остваривања права из здравственог осигурања и уједначавања праксе, као и уједначавање рада лекарских комисија
 • утврђивање начина и поступка остваривања здравственог осигурања у иностранству као и услови за упућивање осигураних лица на лечење у иностранство,
 • одлучивања у првом степену о правима у вези са коришћењем здравствене заштите у иностранству и упућивања на лечење у иностранство,
 • праћење примене међународних уговора о социјалном осигурању и мере у случајевима одступања
 • израда аката, услова и тарифа добровољног здравственог осигурања,
 • закључивање уговора доборвољног здравственог осигурања (полиса),
 • решавања о правима из добровољног здравственог осигурања у првом степену,
 • обрада одштетних захтева и исплата накнада из добровољног здравственог осигурања

Сектор је организован у пет одељења:

Одељење за  здравствено  осигурање и  нормативну  делатност и  уједначавање  рада  лекарских  комисија 
Одељење за  остваривање права из  здравственог  осигурања 
Заменик директора Сектора
за здравствено осигурање и нормативну делатност:
Драгана Савић
Контакт: 011/2053-830
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељења за остваривање здравствене заштите у иностранству
Одељења за спровођење међународних споразума.
Заменик директора Сектора
За послове здравствене заштите у иностранству:
Даница Лукић
Контакт: 011/2053-830
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за  уговарање  добровољног  здравственог  осигурања 
и  ликвидацију  штета
Заменик директора Сектора
за добровољно здравствено осигурање:
Контакт: 011/2053-790
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за финансије обављају се послови припреме, израде и праћења реализације финансијског плана, израда анализа и извештаја у вези са остваривањем финансијског плана као и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за финансије можете преузети овде.
Директор сектора:  Светлана Тадин

Контакт тел: 011/2053-764

СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Овај сектор обавља послове спровођењa поступaка централизованих јавних набавки за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених установа и јавних набавки за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање.

У овом сектору се припрема и израђује план јавних набавки, конкурсна документација, спроводи поступак, закључују оквирни споразуми и уговори по спроведеном поступку и прати реализација закључених оквирних споразума и уговора.

Детаљнији опис послова Сектора за јавне набавке можете преузети овде.
Директор сектора: Марија Атанасијевић

Контакт тел. (за централизоване поступке јавних набавки за потребе ЗУ): 011/2053-623
Контакт тел. (за јавне набавке за потребе РФЗО): 011/2053-819

СЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И ФАРМАКОЕКОНОМИЈУ

У Сектору за лекове и фармакоекономију обављају се послови пријема и обраде захтева за стављање лекова на Листу лекова, израде решења о  стављању, односно скидању лекова са Листе лекова у складу са законом, израде стручних мишљења, стручно-методолошких упутстава у вези Листе лекова и листе чекања, израђују решења о образовању комисија и подкомисија за лекове, а и великој мери се обавља и сарадња са Министарством здравља, Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије и Службеним гласником РС.

Детаљнији опис послова у Сектору за лекове и фармакоекономију можете погледати овде.
Директор сектора: Mr ph spec. Јована Симановић

Контакт тел: 011/2053-813

СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

У Сектору за уговарање здравствене заштите обављају се послови уговарања здравствених услуга, припреме аката и модела уговора, имплементација дијагностички сродних група и многи други послови.

Капитационе табеле се објављују квартално у оквиру дела сајта РФЗО који је намењен капитацији, а детаљније о дијагностички сродним групама можете погледати на ДСГ порталу.

Детаљнији опис послова Сектора за уговарање здравствене заштите можете погледати овде.
Директор сектора: др Мирјана Узуновић-Мако

Контакт тел: 011/2053-781

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ

У Сектору за контролу обављају се контроле извршења уговора о спровођењу и финансирању здравствене заштите потписаних са здравственим установама и другим носиоцима здравствене службе.

Детаљнији опис послова Сектора за контролу можете погледати овде.
Директор сектора: Горана Пешић

Контакт тел: 011/2053-822

Пријаве и  жалбе  у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, осигурана лица могу доставити Сектору за контролу путем:
E-mail: Fax: 011/2053-885
СМС поруке на број телефона: 064/852-2653

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У Сектору за развој и информационе технологије обављају се послови у вези са информационим системом Републичког фонда за здравствено осигурање.

Овај сектор задужен је за вођење основних евиденција о осигураницима и оствареним правима из здравственог осигурања, за послове одржавања и развоја информационог система РФЗО, за анализу и пројектовање електронске матичне евиденције осигураника, ...

Детаљнији опис послова Сектора за развој и информационе технологије можете погледати овде.
Директор сектора:  дипломирани инжењер организационих наука Марко Јовановић

Контакт тел: 011/2053-706

СЕКТОР ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Сектор за интерну ревизију пружа стручну помоћ у остваривању циљева и извршењу задатака Републичког фонда за здравствено осигурање утврђених законом и усвојеним плановима и програмима рада, примењујући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању активности, и то:

 • идентификовањем и проценом ризика,
 • проценом адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле и
 • давањем препорука у извештајима о извршеним ревизијама пословних система и подсистема, програма, активности и процедура у организационим јединицама Републичког фонда, а у циљу: усклађености пословања са законима, интерним актима и уговорима, поузданости и потпуности финансијских и других информација и података, ефикасности, ефективности и економичности пословања и заштите имовине, информација и документације.

Детаљнији опис послова Сектора за интерну ревизију можете погледати овде.

Директор сектора:  Ерол Фетаховић

Контакт тел: 011/2053-629

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Овај сектор обавља послове у вези са планирањем људских ресурса Републичког фонда; остваривањем права из радних односа и стамбених питања запослених у Републичком фонду и пружања стручне помоћи из ове области филијалама Републичког фонда; регулисањем радно-правног статуса  лица ангажованих ван радног односа, израде акта о организацији и систематизацији послова, ...

Детаљнији опис послова Сектора за људске ресурсе можете погледати овде.
Директор сектора: Ива Лукић Ђорђевић

Контакт тел: 011/2053-830

СЕКТОР ЗА МЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОЦЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

У Сектору за медицинске послове и процену нових технологија се врши израда медицинских анализа, извештаја, мишљења и информација као и обрада захтева за увођење нових здравствених технологија, имплементација и даљи развоја нових начина финансирања примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите (капитације и дијагностички сродних група).

Детаљнији опис послова Сектора за медицинске послове и процену нових технологија можете погледати овде.

Директор сектора:

Контакт тел:

СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, ЛОГИСТИКУ И ПОСТУПАЊЕ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

У Сектору за превенцију, логистику и поступање у ванредним околностима обављају се послови израде општих аката, поднесака и уговора из надлежности Сектора, израде информација,  извештаја  и  анализа  за  потребе  органа  Републичког  фонда, израде стручно-методолошких упутстава за примену прописа, реализације вршења послова и контакти и  сарадња са  различитим  телима,  органима  и  организацијама,  односно организационим јединицама у пословима из области Сектора, координације послова у организационим   јединицама, сарадње са   здравственим   установама,   државним органима  и  другим  правним  и  физичким  лицима, послови у  вези  са  реализацијом уговора  о  донацији  медицинских  средстава  и  заштитне  опреме  закључених  између Републичког  фонда  и  правних  и  физичких  лица  и израде извештаја  о  реализацији уговора и праћење стања медицинских средстава и заштитне опреме.

Детаљнији опис послова Сектора за превенцију, логистику и поступање у ванредним околностима овде.

Директор сектора: Јелена Накић

Контакт тел: 011/2053-609

end faq