Преглед статуса захтева за исплату боловања

Републички фонд за здравствено осигурање је омогућио  проверу статуса поднетих захтева за исплату боловања преко свог сајта, на адреси http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/pregled-naknada-zarade

На овај начин, свим осигураним лицима омогућена је провера статуса обраде захтева за исплату боловања, који обухвата:   - датум подношења захтева Републичком фонду, - месец на који се захтев односи  - датум исплате накнаде зараде (боловања), односно обавештење да је захтев и даље у фази обраде.   У циљу да се свим заинтересованим странама омогући да брзо и једноставно дођу до потребних података, обезбеђени су и типови претраге:

- претрага свих поднетих захтева за накнаду зараде боловања и списак обвезника који су поднели захтев на шалтеру (податке ажурира филијала)

-претрага исплаћених захтева за накнаду зараде, за конкретан месец и списак свих обвезника за које је за конкретан месец завршена обрада захтева, односно за које је реализована исплата накнаде зараде.

- претрага поднетих захтева по обвезнику на основу ПИБ-а или Матичног броја, и списак свих захтева које је конкретан обвезник поднео на шалтеру Републичког фонда, са приказом статуса обраде појединачног захтева.   Претрага статуса обраде захтева за накнаду зараде (боловања)  је доступна за све захтеве који су били у фази обраде почевши од 4. маја 2015. године и убудуће ће обухватити све нове захтеве за накнаду зараде.