Упућивање на лечење у иностранство на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01. до 30.09.2017 год

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.09.2017. године, упутио укупно 429 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 255.871.597,88 динара.

У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, израђен је преглед како следи:

За 375 захтева је одобрено упућивање на лечење у иностранство код осигураних лица старости до 18 година живота, од којих је 50 упућено на лечење у Италију у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења. У Италију је упућенo 10 пацијентa у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења. Због комплексних урођених срчаних мана одобрено је кардиохируршко лечење за 4 пацијента ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Енглеске ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду и ангажовање иностраног медицинског стручњака из Немачке за лечење 3 пацијента у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду. За 2 пацијента одобрено лечење у Енглеској због урођених комплексних срчаних мана. Из области неурохирургије код 2 пацијента одобрено је довођење иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Клинике за неурохирургију КЦС у Београду. Такође, из области неурохирургије одобрена су 3 захтева ради лечења фармакорезистентне епилепсије у Турској, 1 пацијент за Гама нож у Турској и 1 пацијент за хируршку интервенцију у Француској. Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрено је 5 захтева за лечење у Белгији, 3 у Швајцарској и 1 у Енглеској. Из области ОРЛ одобрена 2 захтева за лечење у Италији. За област нефрологије одобрено лечење 1 пацијента у Италији и лечење из области урологије за 1 пацијента у Немачкој. По основу ниске инциденце 1 пацијент из областу ОРЛ упућен на лечење у Немачку, 1 пацијент упућен у Енглеску ради операције реналне артерије, 1 пацијент упућен у Русију ради ортопедске операције, 1 пацијент упућен у САД из области урологије. За 282 пацијента је одобрено упућивање биолошког узорка на анализу у иностранство због сумње на постојање ретке генетске болести.

За 54 захтева адултних осигураних лица је одобрено упућивање на лечење у иностранство, од којих су одобрена 18 захтева пацијената у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења у Италији. Из области неурохирургије за 6 пацијената одобрено је довођење иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Клинике за неурохирургију КЦС у Београду. Такође, из области неурохирургије одобрен је 1 захтев ради лечења фармакорезистентне епилепсије у Италији. Због комплексних урођених срчаних мана одобрено је кардиохируршко лечење за 5 пацијената ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ у Београду и кардиохируршко лечење за 5 пацијената ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Немачке ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду. Такође, због комплексних урођених срчаних мана одобрено је лечење 1 пацијента у Немачкој и 1 пацијента у Енглеској. Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрена је 2 захтева за лечење у Белгији, 1 у Француској, 9 у Швајцарској и 1 у Чешкој. Из области нефрологије и урологије одобрен 1 захтев за посттрансплантационо праћење у Аустрији. Из области ОРЛ одобрен 1 захтев за лечење Француској. По основу ниске инциденце из области ОРЛ 1 пацијент упућен у Италију.

Аутоматска овера здравствених картица

Републички фонд за здравствено осигурање је, након окончања пројекта замене здравствених књижица здравственим картицама, приступио реализацији пројекта аутоматске овере здравствених картица.

Аутоматска овера представља оверу здравствених картица електронским путем, за сва осигурана лица за које је, према подацима добијеним из Пореске управе, уплаћен доспели допринос за обавезно здравствено осигурање. Послодавац нема обавезу подношења захтева за оверу здравствених картица, јер се овера врши аутоматски на основу података о плаћеним доприносима за обавезно здравствено осигурање.

Аутоматска овера здравствених картица представља комфорнији и једноставнији начин овере исправа о осигурању, с обзиром да није потребно да послодавац долази на шалтер и доставља различиту документацију. Овера се врши аутоматски, само на основу податка да је доспели допринос плаћен, што представља велико растерећење како за послодавце, тако и за осигурана лица и за запослене у Републичком фонду, јер се комплетна процедура обавља на Порталу Централног регистра обавезног социјаног осигурања, без чекања у редовима.

Податак о извршеној овери, послодавцима је доступан на Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Послодавци који се до сада нису регистровали на Порталу Централног регистра, биће у обавези да се региструју.

Први предуслов за аутоматску оверу здравствених картица је да послодавац подноси пријаве запослених и радно ангажованих лица на обавезно социјално осигурање на Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања, што од 2013. године представља законску обавезу за све послодавце. Након што овлашћено лице послодавца, за запосленог или члана његове породице изврши пријаву на обавезно социјално осигурање на Порталу Централног регистра, наредног дана од дана пријаве видљива је овера здравствене картице. Активност послодавца у вези пријаве и овере здравствене картице је овим завршена. Подаци о овереним картицама запослених и чланова њихових породица доступни су послодавцима на порталу Централног регистра.

Наредног дана подаци о овери здравствених картица су доступни и свим здравственим установама са којима Републички фонд има закључен Уговор о коришћењу података путем web сервиса, а у циљу остваривања права из обавезног здравственог осигурања.

Други предуслов за аутоматску оверу здравствених картица је измирен доспели допринос за обавезно здравствено осигурање од стране послодавца, тј. овера ће се вршити за запослене, односно ангажоване код послодаваца који, према подацима Пореске управе, редовно измирују доприносе за обавезно здравствено осигурање.

Поред аутоматске овере здравствених картица за запослене код послодаваца и чланове њихових породица, овера ће се вршити и за кориснике пензије по домаћим прописима, кориснике новчане накнаде преко Националне службе за запошљавање и чланове њихових породица, као и за осигуранике у смислу члана 22. Закона о здравственом осигурању за које није прописано да приликом сваке овере доставе доказе о подацима о којима се не води службена евиденције (нпр. доказ о цензусу и слично). То значи да ће се на овај начин вршити овера здравствених картица за следеће категорије осигураника: децу до навршених 18 година живота, школску децу и студенте до краја прописаног школовања, а најкасније до 26 година, ако су на школовању, лица старија од 65 година живота, роме, монахе и монахиње и жртве насиља.

За наведене категорије осигураника Републички фонд ће оверу извршити само на основу пријаве на обавезно социјално осигурање и података добијених од Централног регистра. Новина је што након остваривања права на пензију, односно новчану накнаду, наведене категорије осигураника немају обавезу доласка на шалтер ради овере здравствене картице.

Аутоматска овера здравствених картица тренутно није могућа за осигуранике самосталних делатности, као и за осигуранике пољопривреднике и чланове њихових породица. Овим категоријама осигураних лица овера ће се вршити на шалтеру филијале, односно испоставе на основу доказа прибављених службеним путем у складу са Законом о општем управном поступку, односно на основу потврде Пореске управе о измиреном доприносу за обавезно здравствено осигурање.

Аутоматска овера није могућа ни за децу старију од 18 година која су на школовању и студенте до 26 година који су осигурани као чланови породице. Овим категоријама осигураних лица овера ће се вршити на шалтеру филијале, односно испоставе на основу потврде о школовању, у складу са Правилником о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите.

Извештај о спроведеним контролама у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године

I Контрола наменског трошења средстава

Сектор за контролу је у складу са планом рада за 2017. годину,у извештајном периоду организовао 21 контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-31.03.2017. године, као и 1 ванредну контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-30.04.2017. године.

Укупан финансијски ефекат утврђених неправилности у поступцима контроле износи 52.897.700,13 динара. Имајући у виду одредбе члана 59. Закона о буџетском систему и члана 159. Закона о здравственој заштити, за утврђене неправилности у поступцима контроле, надзорници осигурања су у записницима о извршеним контролама предложили следеће мере:

- повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурања у укупном износу од 48.784.530,51 динар,

- повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе у укупном износу од 4.113.169,62 динара.

На наредном графикону приказани су ефекти утврђених неправилности у поступцима контроле уговорних обавеза.

izv

У табеларном прегледу свих извршених контрола са кратким описом утврђених неправилности и описом предложених мера.

Редни број

Назив здравствене установе

Предмет контроле

Опис неправилности

Предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду

Предложена мера преноса средстава са сопственог на буџетски рачун

Укупно предложене мере

1

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 758.617,03 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 755.400,81 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, немедицинским радницима што није у складу са чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 3.216,22 динара.

758.617,03

0,00

758.617,03

2

ОБ СЕНТА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.114.171,99 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 999.558,08 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, немедицинским радницима што није у складу са чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 114.613,91 динара .

1.114.171,99

0,00

1.114.171,99

3

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ВРШАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.256.153,22 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.256.153,22 динара.

1.256.153,22

0,00

1.256.153,22

4

ДЗ ВРШАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 364.177,82 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 16.459,77 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 202.622,90 динара; г) неправилно обрачунатог и исплаћеног прековременог рада који је остварен пружањем услуга које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 145.095,15 динара.

364.177,82

0,00

364.177,82

5

ДЗ ПАНЧЕВО

Наменско-плате 01.01-30.04.2017. (ванредна контрола)

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 10.307.897,33 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 94.748,00 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, у супротности са одредбама Законао здр.заш. и Закона о раду у износу од 9.779.626,16 динара; г) исплаћене плате уговореном фармацеуту иако Кадровским планом није предвиђен у броју и структури запослених у износу од 381.831,09 динара; д) исплаћеног синдикалног додатка на терет средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 51.692,08 динара.

10.307.897,33

0,00

10.307.897,33

6

ДЗ КУЛА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 976.686,39 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена; в) увођења прековременог рада здравственим радницима, што је у супротности са чл. 54. Закона о раду; г) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада немедицинским радницима дужим од осам часова недељно што је супротно чл.52. Закона о раду; д) обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду (минули рад) на сате проведене на прековремени рад (дежурство и др.) ; ђ) примене капитационе оцене која није у складу са ст.3. чл. 16. Уредбе о корективном коефицијенту.

976.686,39

0,00

976.686,39

7

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋ.БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, С. КАМЕНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 413.079,13 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 79.713,67 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 293.980,96 динара; в) исплаћеног синдикалног додатка на терет средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 39.384,50 динара.

413.079,13

0,00

413.079,13

8

ОБ ЛОЗНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 2.247.362,91 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 425.490,82 динара; б) неправилно обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду -минули рад) у износу од 1.520.382,65 динара; в) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који су радили преко 10 часова без сагласности Министарства здравља у износу од 209.400,71 динар; г) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, административним радницима супротно чл.53. став 1. Закона о раду у износу од 92.088,73 динара;
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 423.367,63 динара и то због: а) ненаменси утрошених средстава за остале уговорене накнаде из уговора за исплату плата у укупном износу од 423.367,63 динара и то: - за неуговорене раднике у износу од 314.790,31 динар, -за исплату стимулација у износу од 38.123,58 динара, - за синдикални додатак у износу од 50.132,50 динара и - за признавање специјалистичког коефицијента (додатни) у износу од 20.321,24 динара.

2.247.362,91

423.367,63

2.670.730,54

9

ОБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 5.620.943,59 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 75.575,07 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 5.545.368,52 динара;

5.620.943,59

0,00

5.620.943,59

10

ОБ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 4.183.790,76 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 3.972.075,84 динара; б) обрачунате и исплаћене пасивне приправности немедицинским радницима у износу од 211.714,92 динар;
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 1.346.414,12 динара и то због: а) ненаменси утрошених средстава која су у условима блокаде скинута са буџетског рачуна у укупном износу од 1.346.414,12 динара.

4.183.790,76

1.346.414,12

5.530.204,88

11

ДЗ ТОПОЛА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 169.018,82 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 41.862,95 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 118.822,19 динара; г) неправилно обрачунате и исплаћене накнаде плата код једног запосленог који је на специјализацији у износу од 8.333,68 динара.

169.018,82

0,00

169.018,82

12

ЗЦ НЕГОТИН

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.321.917,91 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.294.210,70 динара; в) исплаћен прековремени рад здравственим радницима у супротности са чл. 77. став 6. и 8. Закона о здр. заштити у износу од 27.707,21 динара.

1.321.917,91

0,00

1.321.917,91

13

ОБ ЧАЧАК

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.032.353,00 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 51.130,51 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 894.756,49 динара; в) исплаћене пасивне приправности немедицинским радницима у износу од 86.466,00 динара.

1.032.353,00

0,00

1.032.353,00

14

ДЗ КРУШЕВАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 72.460,07 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 72.460,07 динара;

72.460,07

0,00

72.460,07

15

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ГОРЊА ТОПОНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 3.252.941,33 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 3.252.941,33 динара;

3.252.941,33

0,00

3.252.941,33

16

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.321.780,18 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 4.122,44 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.277.532,23 динара; в) исплаћене приправности и рада по позиву немедицинским радницима у износу од 40.125,00 динара;

1.321.780,18

0,00

1.321.780,18

17

ДОМ ЗДРАВЉА ПИРОТ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.094.529,55 динара и то због: а) исплате средстава по основу дуговања за бенефицирани радни стаж за период од 1999. године до 2013. године у износу од 983.937,00 динара из средстава која су пренета за плате уговорених радника по уговору за 2017. годину; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 110.592,55 динара;

1.094.529,55

0,00

1.094.529,55

18

ДЗ ПРЕШЕВО

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 141.941,89 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 2.952,39 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 47.571,42 динара; в) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада у ПЗЗ супротно чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 75.604,31 динар: г) ненаменског трошења средстава за исплату доприноса од 17,9% за стимулације у износу од 10.526,99 динара; д) ненаменског трошења средстава за исплату доприноса од 17,9% за синдикални додатак у износу од 5.286,78 динара.

141.941,89

0,00

141.941,89

19

ЗЦ Врање

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 7.169.592,70 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 18.990,00 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 6.322.038,56 динара (ПЗЗ -2.395.802,99 динара, СЗЗ- 3.910.999,64 динара и стоматологија -15.235,93 динара); в) обрачунатог и исплаћеног минулог рада у износу од 828.564,14 динара (ПЗЗ - 108.503,38 динара, СЗЗ- 717.629,83 динара и стоматологија -2.430,93 динара);
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 2.343.387,87 динара и то због: а) ненаменског трошења пренетих средстава за исплату плата неуговореним радницима путем принудне наплатеу износу од 2.343.387.87 динара;

7.169.592,70

2.343.387,87

9.512.980,57

20

КБЦ ЗЕМУН

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 3.800.826,64 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 177.390,40 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 2.451.078,46 динара; в) обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду (минули рад) на сате проведене на прековремени рад (дежурство) у износу од 1.093.588,60 динара; г) исплате накнаде за обављање синдикалне функције у износу од 78.769,18 динара.

3.800.826,64

0,00

3.800.826,64

21

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 88.068,81 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 88.068,81 динара;

88.068,81

0,00

88.068,81

22

ИНСТИТУТ ЗА ЗДР.ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА БЕОГРАД

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 2.076.219,44 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 164.640,58 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог радаи дежурства, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.911.578,86 динара;

2.076.219,44

0,00

2.076.219,44

У наредној табели приказан је опис утврђених неправилности за које је предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду за здравствено осигурање. 

Редни број

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду

Износ

1.

Прековремени рад запослених са скраћеним радним временом

37.662.053,82

2.

Друге неправилности приликом увођења и исплате прековременог рада (прековремени рад здравствених радника који је уведен сходно одредбама Закона о раду, прековремени рад здравствених радника у трајању дужем од 10 часова недељно и др). Напомена - у записницима о извршеним контролама нису раздвојени основи оспорења због истовременог постојања више основа оспорења.

3.726.014,33

3.

Обрачун и исплата прековременог рада који је уведен сходно одредбама Закона о здравственој заштити немедицинским радницима

548.225,29

4.

Примена коефицијената за обрачун и исплату плата супротно Уредби о коефицијентима

888.114,66

5.

Исплата накнаде за обављање синдикалне функције из средстава обавезног здравственог осигурања

175.132,54

6.

Неправилно обрачунат додатка по основу времена проведеног на раду - минули рад

3.442.535,39

7.

Исплата средстава по основу дуговања за бенефицирани радни стаж за период од 1999. године до 2013. године из средстава која су пренета за плате уговорених радника по уговору за 2017. годину

983.937,00

8.

Исплата плате уговореном фармацеуту иако Кадровским планом није предвиђен у броју и структури запослених

381.831,09

9.

Остало (записници у којима није било могуће раздвојити износе по појединим неправилностима и др)

976.686,39

Укупно

48.784.530,51

У наредној табели приказан је опис утврђених неправилности за које је предложена мера повраћаја средстава са рачуна сопствених средстава на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе.

Редни број

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја средстава са рачуна сопствених средстава на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе

Износ

1.

Ненаменси утрошених средстава за остале уговорене накнаде

4.113.169,62

Укупно

4.113.169,62

На основу података приказаних у табели закључује се да су неправилности за које су утврђени највиши финансијски износи у поступцима контроле наменског трошења средстава за плате односе на увођење прековременог рада у здравственим установама:

  • увођење прековременог рада супротно законским одредбама којима је регулисано питање скраћеног радног времена. Чланом 52. Закона о раду скраћено радно време се утврђује на основу стручне анализе, у складу са законом, запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, утврђеним законом или општим актом, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту на раду постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог и који представљају послове са повећаним ризиком. Радно време се скраћује, сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова недељно. Чланом 53. став 4. Закона о раду предвиђено је да се запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време, не може одредити прековремени рад на тим пословима. С тим у вези, здравствена установа је у обавези да се придржава прописа о скраћеном радном времену, тј. запосленом који ради у режиму скраћеног радног времена које је изједначено са пуним радним временом, не може да уведе прековремени рад, јер је радно време запосленог скраћено управо због немогућности да се штетни утицаји на радном месту отклоне на други начин па се уводи скраћено радно време. Такође, прековремени рад здравствених радника је регулисан члановима 77. и 78. Закона о здравственој заштити и може бити уведен у форми дежурства, приправности и рада по позиву. Пошто Закон о здравственој заштити као lex specialis не садржи одредбе о могућности, односно немогућности увођења преквременог рада за запослене у здравственим установама који раде на пословима на којима је уведено скраћено радно време, то се у том сегменту примењују релевантне одредбе Закона о раду, тј. за запослене у здравственим установама важи ограничење предвиђено чланом 53. став 4. Закона о раду.
  • увођење прековременог рада здравственим радницима сходно одредбама Закона о раду. Прековремни рад здравствених радника је регулисан чланом 77-78. овог Закона о здравственој заштити, односно регулисани су дежурство, приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника.Чланом 77. Закона о здравственој заштити је прописано да се дежурство, као облик прековременог рада, уводи здравственим радницима уколико здравствена установа није у могућности да обезбеди здравствену заштиту организацијом рада у сменама или прерасподелом радног времена.Чланом 78. овог Закона о здравственој заштити су уређени приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника. Имајући у виду наведено здравственим радницима се прековремни рад не може увести сходно одредбама Закона о раду, већ искључиво у складу са одредбаам Закона о здравственој заштити.


II Контрола остваривања права из здравственог осигурања

У периоду 01.04-30.06.2017.године Сектор за контролу је организовао и спровео 8 контрола у вези са остваривањем права осигураних лица на здравствену заштиту и контролом медицинске документације. Укупан износ утврђених неправилности у спровођењу уговора од стране здравствених установа износи 4.320.505,95 динара.

Контролама су обухваћене следеће контроле:

- исправност прописивања лека somatropin на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016-31.03.2017. године;
- остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године;
- медицинска документација за осигурано лице ЛБО 26********80;
- исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години;
- исправност прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурано лице ЛБО 27********86, у периоду 01.01.2016. године до момента контроле;

У табели дат је преглед окончаних контрола са кратким описом утврђених неправилности и описом предложених мера.

Редни број

Назив здравствене установе

Предмет контроле

Опис неправилности

Предложена мера накнаде штете

Друга предложена мера

1

ДЗ СТАРИ ГРАД

исправност прописивања лека somatropin на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016-31.03.2017. године

1)Предложена мера накнаде штете због прописивања лека somatropin супротности са Правилником о Листи лекова и чланом 79. Правилника о начину и поступку

4.320.505,95

/

2

ИБСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године

/

/

3

КЦ НИШ

остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године

/

/

4

ДЗ СОМБОР

медицинска документација за осигурано лице ЛБО 26*********80

/

/

5

АПОТЕКА КРШЕНКОВИЋ

исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години

1) апотека је поступила супротно члану 60. став 8. Правилникa о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину („Службени гласник“ РС, бр.109/16 и 29/17); 2) поступила супротно члану 6. став 4. Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број:180-110/2017 од 30.01.2017. године.
Апотека „Кршенковић“ из Ужица није имала правни основ да врши издавање лекова на рецепт и одређене врста помагала осигураним лицима Републичког фонда у огранку Апотека „Кршенковић 36“ у Београду, улица Бојанска број 13, јер је регистрација истог извршена након закључивања Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, којим је прописано да се се уговор закључује само за огранке који су у саставу апотеке у време закључења уговора, као и да се лекови на рецепт и одређена врста помагала могу издавати осигураним лицима само у огранцима који су били обухваћени обавезом издавања лекова у време закључења уговора.

/

Да се изврши једнострано раскидиња Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број:180-110/2017 од 30.01.2017. године сходно члану 22. Уговора

6

АПОТЕКА КРШЕНКОВИЋ

исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години

У Понуди за закључење Уговора, број: 22-1/2017 од 30.01.2017. године, за огранак Апотеке „Кршенковић број 33“ наведена је адреса улица Војводе Степе 37, Београд, одговорно лице Бранка Шукиловић, радно време апотеке и контакт телефон. Контролом је утврђено да је седиште напред наведеног огранка у Ужицу, на адреси улица Милоша Обреновића 13, а не како је наведено у Понуди Апотеке која је саставни део Уговора.

/

/


Сви записници о извршеним контролама доступни су на линку http://rfzo.rs/index.php/izvrsene-kontrole

Извештај о раду заштитника осигураника у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

00

01

02

03

04

05

 

Руководство РФЗО-а у посети колегама у Филијали Крагујевац

Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доц. Др Сања Радојевић Шкодрић, обишла је са сарадницима у уторак 12. јуна Филијалу РФЗО-а у Крагујевцу. Тим поводом састала се са руководством Филијале и у непосредном контакту са запосленима и осигураницима упознала са актуелним проблемима са којима се суочавају. После разговора донети су и конкретни закључци о мерама које ће у наредном периоду бити предузете на решавању спорних питања а све у циљу побољшања рада Филијале и лакшем остваривању права осигураника из тог града.