Зараде у РФЗО

 

                                                Назив радног места Нето плата без минулог рада
VII ССС  
Директор Фонда 220.503,73
Заменик директора 190.820,56
Директор Покрајинског фонда 173.382,65
Директор Сектора у Дирекцији/ Директор филијале за град Београд 168.001,81
Директор Филијале преко 200.000 осигураника 164.265,11
Директор Филијале до 200,000 осигураника/ Заменик директора Покрајинског фонда/ Заменик директора Филијале за град Београд/ Заменик директора сектора у Дирекцији/ 160.528,42
Помоћник директора Покрајинског Фонда/ Помоћник директора Филијале за град Београд 158.485,69
Помоћник директора Филијале/ Помоћник директора Сектора у Дирекцији 141.844,94
Саветник директора Фонда 140.101,15
Начелник одељења у Дирекцији/ Секретар за послове органа Фонда/ Шеф кабинета директора Фонда 137.360,91
Начелник центра за информисање јавности/ Саветник директора Покрајинског Фонда 123.908,81
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд/ Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду 100.173,80
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали/ Шеф испоставе преко 100.000 осигураника 97.544,93
Начелник Одељења за послове лекарских комисија 112.591,75
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника 111.069,77
Начелник одељења у Филијали за град Београ/, Начелник Одељења у Покрајинскогом Фонду 94.016,71
Помоћник начелника одељења у Дирекцији 84.815,66
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника 93.497,85
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника 109.582,39
Шеф Одсека у Дирекцији 92.806,04
Начелник одељења у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији 91.560,79
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Председник лекарске комисије) 105.016,45
Шеф испоставе до 50.000 осигураника/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали 86.821,90
Руководилац групе 86.268,46
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника 82.498,10
Шеф одсека у Филијали 81.529,57
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Члан лекарске комисије) 104.981,86
Самостални организатор процеса(за здравствено осигурање) у Филијали 84.815,66
Саветник директора Филијале преко 200.000 осигураника 83.605,00
Самостални организатор процеса 79.108,24
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Дирекцији 78.796,93
Интерни ревизор, Надзорник осигурања 76.859,87
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Покрјинском Фонду 75.164,94
Саветник/Фармакоеконом/Аналитичар/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке/Преводилац у Дирекцији 73.504,60
Саветник за остваривање права из здравственог осигурања / Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Филијали 72.743,61
Саветник/Правни заступник/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност у Покрајинском фонду 70.149,33
Саветник/Правни заступник/ Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке у Филијали 67.900,96
VI ССС  
Шеф испоставе/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Филијали 71.360,00
Шеф одсека у Филијали 67.070,79
Самостални организатoр процеса у Филијали/ Руководилац групе 64.857,00
Самостални организатор процеса у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији и Покрајинском фонду 60.567,79
Контролор здравственог осигурања/Правни сарадник у Филијали 60.014,34
Сарадник у Филијали 56.071,04
IV ССС  
Организатор процеса (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 54.652,83
Руководилац групе (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 53.545,94
Организатор процеса у Дирекцији Републичког фонда 51.920,19
Организатор процеса у Филијали 51.435,92
Руководилац групе 50.294,44
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију 50.225,26
Координатор 46.973,76
Администратор здравственог осигурања/Референт за правне, кадровске и административне послове у Филијали 46.869,99
Администратор за обрачун трошкова/Администратор за контролу рачуна у вези остваривања здравствене заштите у иностранству/Администратор за контролу и ликвидацију штета/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Дирекцији 45.002,11
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали 43.860,63
III ССС  
Занатско технички послови у филијали/ Возач-економ/ Графичко штампарски послови 31.546,44
Курир/ Возач – курир/ Кафе куварица/  Графичко-штампарски послови/ Возач/ Возач – економ/Занатско-технички послови у Филијали 31.546,44
I и II ССС  
Спремачица, Портир 27.603,14
Телефониста 23.175,57
Физички радник 19.716,53

 

Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.