Замeна здравствених књижица картицама здравственог осигурања

Законом о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању који је објављен 11.09.2014. године у Сл. гл. РС бр.99/2014 рок за замену здравствене књижице картицом здравственог осигурања продужен је до 31.12.2016. године.

Републички фонд за здравствено осигурање започео је замену здравствених књижица картицама здравственог осигурања (КЗО)  и до сада је у оквиру Пилот пројекта у Ваљеву  извршена замена за више од  две хиљаде осигураних лица и у Републичком фонду за више од три хиљаде запослених и чланова њихових породица.

Захтев за издавање здравствених картица, односно замену постојећих здравствених књижица, подноси се надлежној филијали/испостави Републичког фонда за здравствено осигурање. Документација коју је потребно приложити, слична је као и за издавање здравствене књижице: осигураник подноси захтев за издавање нове картице здравственог осигурања на посебном обрасцу који добија у надлежној филијали/испостави и потписује га, чиме потврђује исправност и тачност података. Након тога филијала/испостава шаље захтев за израду нове КЗО.

Тренутно је у току производња и персонализација картице здравственог осигурања за 150.000 корисника новчане социјалне помоћи и корисника на смештају у установама социјалне заштите, као и лица у хранитељским породицама.  За  поменуте категорије становништа средства су обезбеђена донацијом од стране Народне банке Србије.

Уколико осигураник поседује здравствену књижицу, иста ће му важити док му се не уручи нова КЗО. Уколико осигураник не поседује здравствену књижицу, односно нову КЗО, а има право на оверену исправу здравственог осигурања, издаје му се потврда која важи све до уручивања нове картице здравственог осигурања, а најдаље месец дана од дана подношења захтева за КЗО.

Процедура за замену картице здравственог осигурања је иста и уколико фирма, односно обвезник уплате доприноса, хоће да изврши замену здравствених књижица за своје запослене раднике, захтев се подноси од стране послодавца или овлашћеног лица фирме које преузима израђене КЗО.
 
Физичка и правна лица која подносе захтев за издавање здравствене картице треба да уплате средства у висини од 400,00 динара. Више информација о начину подношења захтева, као и о предностима примене картице здравственог осигурања можете видете на линку:

http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/ekartica