Подношење захтева

Захтев за издавање здравствених картица, односно замену постојећих здравствених књижица, подносиће се надлежној филијали/испостави Републичког фонда за здравствено осигурање. Процедура подношења захтева за издавање картице, односно документација коју је потребно приложити, слична је као и за издавање здравствене књижице.

Осигураник подноси захтев за издавање нове КЗО на посебном обрасцу, потписује га (чиме гарантује исправност и тачност података), након чега се шаље захтев за израду нове КЗО. Уколико осигураник поседује здравствену књижицу, иста ће му важити док му се не уручи нова КЗО. Уколико осигураник не поседује здравствену књижицу, односно нову КЗО, а има право на оверену исправу здравственог осигурања, издаје му се Потврда која важи све до уручивања нове КЗО, а најдаље месец дана од дана подношења захтева за КЗО.

Процедура је иста  и уколико фирма, односно обвезник уплате доприноса, хоће да изврши замену здравствених књижица за своје запослене раднике, а захтев се подноси од стране послодавца или овлашеног лица фирме, који такође може преузети и израђене КЗО.