Дијагностички сродне групе

Додатне информације о увођењу система Дијагностички сродних група (ДСГ) добићете притиском на знак + који се налази испред сваке ставке.

 Увод у Дијагностички сродне групе

Министарство здравља Републике Србије и Републички фонд за здравствено осигурање, у оквиру пројеката „Развој здравства Србије – додатно финансирање” и „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS“ започели су промену начина извештавања и финансирања здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите по систему дијагностички сродних група.

Кораци у имплементацији система ДСГ су:

1. Унапређење система извештавања
2. Моделирање буџета болница
3. Постепено увођење плаћања болница
4. Финансирање по систему ДСГ и даљи развој система.

У првој фази имплементације планирана је промена начина извештавања, а након моделирања буџета и постепен прелаз са ретроспективног начина плаћања здравствених услуга, које је било засновано на историјском буџету, на проспективни систем плаћања на основу система дијагностички сродних група.

Дијагностички сродне групе (ДСГ) представљају методу класификације болнички лечених пацијената у групе које имају сличне клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса. Teрмин дијагностички сродне групе (ДСГ) је превод енглеског израза Diagnosis Related Groups (DRG).

Прва класификација овог типа биле су дијагностичке групе које је 1975. године припремио тим са Универзитета Јејл (Yаlе University) у Америци. После међусобне сарадње америчких и аустралијских стручњака, развили су се системи ДСГ у многим државама света. Тренутно се у свету системи ДСГ примењују у преко 30 земаља у циљу финансирања акутног болничког лечења на основу учинка и мерљивих резултата. Међутим, за остале болничке активности (на пример истраживања и развој, лечење хроничних и психијатријских пацијената, амбулантно лечење), најчешће се користе други начини плаћања.
Класификација по систему ДСГ даје могућност груписања болнички лечених пацијената, повезивање података о пацијентима с трошковима болнице, поређење обима рада болница узимајући у обзир сложеност случајева, унапређење система интерне контроле трошкова и правилније расподеле средстава међу болницама. Примена овог система, у већини земаља у којима је уведен, донела је бољу и праведнију расподелу ограничених средстава и утицала је на повећање ефикасности лечења.

За правилно извештавање по систему ДСГ је неопходно коришћење Meђународне класификације болести и сродних здравствених проблема, десета ревизија (МКБ-10) и Правилника о Номенклатури услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите,као и поштовање правила шифрирања дијагноза и процедура.

Основа за разврставање пацијената по систему ДСГ се врши на основу дијагноза и урађених процедура, као и других података потребних за извештавање.

Подаци потребни за извештавање по систему ДСГ су:

• Основни узрок хоспитализације (МКБ-10)
• Пратеће дијагнозе: компликације и коморбидитети (МКБ-10)
• Процедуре (Правилник о Номенклатури)
• Старост
• Пол
• Тежина на рођењу (само за новорођенчад)
• Исход лечења
• Број сати на механичкој вентилацији
• Број дана хоспитализације

Плаћање према ДСГ систему испуњава све карактеристике доброг плаћања болничког рада:

• подстицање и награђивање ефикасног рада пружаоцима здравствене заштите
• осигуравање једнакости за све болнице и за све пацијенте
• лак је за управљање и усавршавање
• користи клинички прихватљиву класификацију поступака
• плаћање се заснива на најбољим доступним подацима
• осигурава транспарентност у уговарању здравствене заштите.

Основни појмови

Дијагностички сродне групе (ДСГ) су метода класификације болнички лечених пацијената у групе које имају сличне клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса.

Епизода болничког лечења: период који се рачуна од првог дана пријема у болницу до отпуста из болнице. Епизода болничког лечења се не прекида превођењем пацијента на друго одељење ради наставка лечења или додатне дијагностике.

Основни узрок хоспитализације (ОУХ): главни разлог због кога је пацијент примљен на болничко лечење. За шифрирање дијагноза у сврху извештавања према систему ДСГ потребно је користити четири кодна места. Не постоје различити основни узроци хоспитализације за свако одељење на коме је пацијент био лечен, већ један за једну епизоду болничког лечења. ОУХ се одређује на крају епизоде болничког лечења и не мора бити исти као и дијагноза под којом је пацијент примљен (тзв.“упутна дијагноза”).

Пратеће дијагнозе: компликације (стања која настају током хоспитализације) и коморбидитети (стања која већ постоје у време пријема пацијента) који су проузроковали потребу за додатном дијагностиком, терапијом, негом и/или надзором, дужом хоспитализацијом. Пратеће дијагнозе се шифрирају по истим правилима као и ОУХ и утичу на групирање. MKБ-10 и други системи шифрирања болести не омогућавају разликовање компликација и коморбитета, па због тога ДСГ систем третира на исти начин компликације и коморбидитете (КК).

МКБ10: Међународна класификација болести и повезаних здравствених проблема, десета ревизија (engl. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10) је медицинска класификација која садржи шифре дијагноза, знакова, симптома, као и спољашњег узрока повреда, објављена од стране Светске здравствене организације (СЗО). Крстић † - означава етиологију болести. Звездица * - означава клиничку манифестацију болести. Мала заграда () - користи се за допунске изразе који прате дијагнозу, али не мењају шифру и за приказивање дијагноза које подлежу правилу “Искључује се” , “Крстић”, “Звездица”. Две тачке : - користе се код набрајања дијагноза. Обухватница } – користи се код набрајања термина који се укључују и искључују, означава термине који ни пре ни после ње нису потпуни. NOS неозначено – означава термин који указује да треба користити дату шифру уколико није другачије назначено. NEC некласификовано на другом месту - представља означене варијанте наведеног стања некласификоване на другом месту.

Правилник о номенклатури услуга на секундарном и терцијарном нивоу: За извештавање по систему ДСГ се користи Правилник о номенклатури услуга на секундарном и терцијарном нивоу, објављен у Сл. гласнику бр. 58 од 04.07.2013.године. Виртуелно је подељен на четири нивоа тако да први ниво представља анатомску регију, други ниво односи се на тип процедуре, трећи ниво на блок, а четврти ниво на саму процедуру. ''Укључује'': термин обухвата процедуре које се изводе у склопу основне процедуре и не треба их посебно шифрирати. ''Искључује'': термин обухвата процедуре које је потребно шифрирати посебно.

Документа

МКБ10

Међународна класификација болести и повезаних здравствених проблема, десета ревизија (engl. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10) је медицинска класификација која садржи шифре дијагноза, знакова, симптома, као и спољашњег узрока повреда, објављена од стране Светске здравствене организације (СЗО).

Преузмите МКБ10:

Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

За извештавање по систему ДСГ користи се Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, објављен у Службеном гласнику бр. 58 од 04.07.2013. године.

Водич кроз систем дијагностички сродних група

Избор најчешће коришћених шифара процедура у здравственим установама по специјалностима

Номенклатура здравствених услуга на секундардном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Правила шифрирања

 

1. Општа правила шифрирањa дијагноза
2.
Општа правила шифрирањa процедура
3.
Процедуре које се не шифрирају
4.
Правила шифрирања у анестезиологији
5.
Правила шифрирања у инфектологији
6.
Правила шифрирања у онкологији
7.
Правила шифрирања у хематологији
8.
Правила шифрирања у ендокринологији
9.
Правила шифрирања у психијатрији
10.
Правила шифрирања у неурологији
11.
Правила шифрирања у офталмологији
12.
Правила шифрирања у оториноларингологији
13.
Правила шифрирања у кардиологији и кардиохирургији
14.
Правила шифрирања у пулмологији
15.
Правила шифрирања у гастроентерологији
16.
Правила шифрирања у болестима коже
17.
Правила шифрирања - мускулоскелетни систем
18.
Правила шифрирања у урогениталном систему
19.
Правила шифрирања у гинекологији и акушерству
20.
Правила шифрирања у неонатологији
21.
Правила шифрирања симптома, знакова и абнормалних клиничких и лабораторијских налаза, некласификовано на другом месту
22.
Правила шифрирања повреда, тровања и других последица спољашњег узрочника
23.
Правила шифрирања - спољашњи узрок морбидитета
24.
Правила шифрирања фактора који утичу на здравствени статус и контакт са здравствeним службама
25.
Комплетан приручник правила шифрирања

Актуелно

Упутство за попуњавање извештаја о хоспитализацији

Министарство здравља, Републички фонд за здравствено осигурање и Институт за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић-Батут'' су у претходном периоду, преузели читав низ мера и активности како би се извршиле неопходне припремне радње за почетак извештавања о обављеним здравственим услугама утврђеним Номенклатуром здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, у циљу праћења извршавања планова рада давалаца здравствених услуга, као првој фази имплементације система дијагностички сродних група.

За несметано спровођење реформских активности неопходно је обезбедити пуну подршку примени извештавања по новој Номенклатури здравствених услуга, у складу са системом дијагностички срoдних група, а на нивоу здравствене установе кроз оптимално попуњавање Извештаја о хоспитализацији.

Извештај о хоспитализацији са пратећом документацијом и Упутством за попуњавање можете преузети на http://www.batut.org.rs/index.php?content=718

Радионице за тренере и остале полазнике о актуелностима у увођењу система ДСГ у Србији

У складу са наступајућим променама начина извештавања, Министарство здравља је у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу - DILS“ финансираним од стране Светске банке, започело процес увођења система дијагностички сродних група (ДСГ) у Србији. Један од основних предуслова за успешно увођење овог система је и јачање капацитета, кроз едукацију свих учесника у овом процесу.
У периоду од 18. до 22. новембра 2013. године одржана је радионица под називом „Актуелности у увођењу дијагностички сродних група у Србији“ за претходно обучене тренере, као и запослене из установа укључених у процес увођења поменутог система. Обука је одржана у организацији Пројекта, у просторијама хотела „Мажестик“ у Београду. Предавачи су били гости из Аустралије, проф. Ричард Маршал и Линди Бест.
Поред чланова групе консултаната ангажованих на пословима имплементације ДСГ система, едукацији су присуствовали запослени из Дирекције Републичког фонда за здравствено осигурање, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Градског завода за јавно здравље Београд, као и других здравствених установа.

Галерија са радионице 18.11.-22.11.2013.

Преузмите документа са радионице:
pptAnswers to coding exercises
pptCoding presentation
docPieters Case Study
xlsAustralian Refined-Diagnosis Related Groups
pptIntroduction
pptDRG1 Diagnosis Related Groups and AR-DRG introduction
pptDRG2 Basics of HCI reporting in DRG system
pptDRG3 DRGs and per case financing
pptDRG4 Data Sets and the DRG grouper
pptDRG5 Data analysis by hospitals Data analysis by payers
pptDRG6 DRG exercises 1
pptDRG6 DRG exercises 2
pptDRG8 Funding policy based on DRGs Casemix Methodology of DRG costing
pptDRG9 Setting the DRG cost weights Content of DRG costs cost weight
pptDRG10 Gaming and subacute patients
pptDRG11 Classification adjustments or DRG exercises 3

Обука полазника за улогу тренера у систему Дијагностички сродних група (ДСГ) и имплементацији система

У складу са планом промене начина извештавања, Министарство здравља је у оквиру пројекта „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ финансираним од стране Светске банке, а у сарадњи са Републичким фондом за здравствено осигурање започело процес увођења система Дијагностички сродних група (ДСГ) у Србији. Један од основних предуслова за успешно увођење овог система је и јачање капацитета, кроз едукацију свих учесника у овом процесу. У периоду од 5. до 9. децембра 2011. године одржана је обука запослених из установа укључених у процес увођења поменутог система. Обука је одржана у организацији Пројекта, а у сарадњи са Републичким фондом за здравствено осигурање. Предавачи су били гости из Аустралије проф. Ричард Маршал и Линди Бест.

Поред чланова групе консултаната ангажованих на пословима имплементације ДСГ система, едукацији су присуствовали запослени из Дирекције Републичког фонда за здравствено осигурање и Филијале за град Београд, као и Градског завода за јавно здравље, Београд. У наставку процеса увођења овог система, обучени тренери ће пружати подршку лекарима, медицинским сестрама и административном особљу свих здравствених установа секундарне и терцијарне здравствене заштите у Србији.

Увођење ДСГ система, у прво време као начина извештавања, а по стицању одговарајућих услова и као начина плаћања болница у Србији, предвиђено је Планом развоја здравствене заштите Републике Србије усвојеним од стране Народне скупштине Републике Србије у новембру 2010. године.

Овај систем дао је добре резултате у земљама у којима је уведен јер омогућава бољу контролу трошкова здравствених установа, на нивоу саме установе и на државном нивоу, као и праведнију расподелу постојећих средстава.

Галерија 14.12.2011.

Презентације

Презентације одржане у здравственим установама на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите у оквиру првог круга едукације

2011

Октобар 2011.

2012

Јануар2012. Фебруар 2012.
Март 2012.
Maj 2012.
 
 • Општа болница Врбас, 30.05.2012. године
Jун 2012.
Јул 2012
Август 2012
 • Општа болница у Панчеву, 30.08.2012. године
Септембар 2012

Октобар 2012

Новембар 2012

Децембар 2012

2013

Април 2013

Maj 2013.

Jун 2013.

Jул 2013.

Радионице одржане за здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите у оквиру другог круга едукације

Maj 2013.
 • У Пожаревцу, 23.05.2013. за представнике следећих установа: ОБ Пожаревац, ЗЦ Петровац, ОБ Смедерево и ОБ Смедеревска Паланка
 • У Бору, 24.05.2013. за представнике следећих установа: ЗЦ Бор, ОБ Мајданпек, ЗЦ Кладово и ЗЦ Неготин
 • У Лесковцу, 30.05.2013. за представнике следећих установа: ОБ Лесковац, ОБ Прокупље, ОБ Пирот, ОБ Врање и ЗЦ Сурдулица
 • У Нишу, 31.05.2013. за представнике следећих установа: КЦ Ниш и Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања

Јун 2013.

 • У Ваљеву 05.06.2013., за представнике следећих установа: ЗЦ Ваљево, ОБ Шабац, ОБ Сремска Митровица, ЗЦ Лозница
 • У Ужицу 06.06.2013., за представнике следећих установа: ЗЦ Ужице, ОБ Пријепоље, ОБ Прибој
 • У Краљеву 07.06.2013., за представнике следећих установа: ЗЦ „Студеница“ Краљево, ЗЦ Нови Пазар, ОБ Крушевац, ОБ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, ОБ Горњи Милановац
 • У Зрењанину 12.06.2013., за представнике следећих установа: ОБ „Ђорђе Јовановић“ Зрењанин, ОБ Вршац
 • У Суботици 13.06.2013., за представнике следећих установа: ОБ Суботица, ОБ „Радивој Симоновић“ Сомбор, ОБ Сента, ОБ Кикинда
 • У Новом Саду, 14.06.2013., за представнике следећих установа: Клинички центар Војводине, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, ОБ Врбас
 • У Књажевцу, 19.06.2013., за представнике следећих установа: Општа болница Књажевац, Општа болница Зајечар и Општа болница Алексинац
 • У Јагодини, 20.06.2013., за представнике следећих установа: Општа болница Јагодина, Општа болница Ћуприја и Општа болница Параћин, Клинички центар Крагујевац
Септембар 2013.
 • У Дирекцији РФЗО 17.09.2013. за представнике следећих установа: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Универзитетска дечија клиника, Институт за неонатологију
 • У Дирекцији РФЗО 18.09.2013. за представнике из Института за онкологију и радиологију Србије
 • У Дирекцији РФЗО 19.09.2013. за представнике из КБЦ „Бежанијска коса“
 • У Дирекцији РФЗО 24.09.2013. за представнике из КБЦ „Звездара“
 • У Дирекцији РФЗО 25.09.2013. за представнике из КБЦ „Др Драгиша Мишовић“
 • У Дирекцији РФЗО 26.09.2013. за представнике из КБЦ Земун

Октобар 2013.

 • У Дирекцији РФЗО 01.10.2013. за представнике из ВМА
 • У Дирекцији РФЗО 02.10.2013. за представнике из ОБ Панчево, Здравственог центра Аранђелова, Специјалне болнице за ендемску нефропатију Лазаревац, Специјалне болнице за интерне болести Младеновац
 • У Дирекцији РФЗО 03.10.2013. за представнике из ВМА
 • У Дирекцији РФЗО 08.10.2013. за представнике клиника за дерматовенерологију, ОРЛ и МФХ, очне болести, опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију КЦ Србије и Института за реуматологију Београд
 • У Дирекцији РФЗО 09.10.2013. за представнике клинике за гинекологију и акушерство КЦ Србије и ГАК „Народни фронт“
 • У Дирекцији РФЗО 10.10.2013. за представнике клиника за кардиохирургију и васкуларну и ендоваскуларну хирургију КЦ Србије
 • У Дирекцији РФЗО 15.10.2013. за представнике клиника за грудну хирургију, урологију и нефрологију КЦ Србије
 • У Дирекцији РФЗО 16.10.2013. за представнике клинике за дигестивну хирургију КЦ Србије и Ургентног центра
 • У Дирекцији РФЗО 17.10.2013. за представнике клиника за неурологију и неурохирургију КЦ Србије, Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ и Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
 • У дирекцији РФЗО 22.10.2013. за представнике Интерне А и Интерне Б клинике КЦ Србије
 • У Дирекцији РФЗО 23.10.2013. за представнике службе за социјалну медицину КЦ Србије
 • У Дирекцији РФЗО 24.10.2013. за представнике клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦ Србије

Новембар 2013.

 • У Нишу 06., 07., и 08.11.2013. одржана је додатна едукација о систему ДСГ за запослене у КЦ Ниш и Институту за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
 • У Крагујевцу 15.11.2013. одржана је додатна едукација о систему ДСГ за запослене у КЦ Крагујевац

Децембар 2013.

 • У Београду 27.12.2013.године одржана је додатна едукација за запослене на Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“
 • У Београду 31.12.2013.године одржана је додатна едукација за запослене у КБЦ Земун

Пружање подршке здравственим установама на терену у оквиру трећег круга едукација

Април 2014.

 • У Београду, 14.04.2014. за запослене у КБЦ Бежанијска коса
 • У Београду, 17.04.2014. за запослене у КБЦ Земун
 • У Бору и Зајечару, 25.04.2014. за запослене у ОБ Бор и ЗЦ Зајечар
 • У Београду, 29.04.2014. за запослене у КБЦ „Др Драгиша Мишовић“

Мај 2014.

 • У Ваљеву, 08.05.2014. за за запослене у ОБ Ваљево
 • У Ужицу, 09.05.2014. за за запослене у ЗЦ Ужице
 • У Лесковцу, 13.05.2014. за запослене у ОБ Лесковац
 • У Прокупљу, 14.05.2014. за запослене у ОБ Прокупље
 • У Кикинди, 22.05.2014. за запослене у ОБ Кикинда
 • У Суботици, 23.05.2014. за запослене у ОБ Суботица
 • У Нишу, 29.05.2014. за запослене у Институту Нишка Бања
 • У Нишу, 30.05.2014. за запослене у КЦ Ниш

Јун 2014

 • У Београду, 03.06.2014. за запослене у КБЦ Звездара
 • У Београду, 09.06.2014. за запослене у КЦ Србије
 • У Чачку, 12.06.2014. за запослене у ОБ Чачак
 • У Краљеву, 13.06.2014. за запослене у ОБ Краљево
 • У Новом Саду, 19.06.2014. за запослене у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
 • У Новом Саду, 20.06.2014. за запослене у Клиничком центру Војводине
 • У Крагујевцу, 26.06.2014. за запослене у КЦ Крагујевац

Презентацијe у Републичком фонду за здравствено осигурање о систему Дијагностички сродних група (ДСГ)

Циљ презентације је био упознавање запослених у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање са основама Система Дијагностички сродних група, као и са основним правилима шифрирања дијагноза и процедура.
 • Дана 14.05.2012.године у терминима од 9:00 и 12:00 часова у Сали 1 Републичког фонда за здравствено осигурање одржана је презентација запосленима у Дирекцији о Систему Дијагностички сродних група.
 • Презентација о основама система дијагностички сродних група одржана је члановима Управног Одбора Републичког фонда за здравствено осигурање на седници УО одржаној 18. јуна 2012.
 • Дана 30.01.2013. године одржана је презентација директорима филијала РФЗО и директору Покрајинског фонда о Систему Дијагностички сродних група
 • Дана 24.04.2014. у Бору одржана је едукација запослених у Филијали за Борски округ и Филијали за Зајечарски округ
 • Дана 08.05.2014. у Ваљеву одржана је едукација запослених у Филијали за Колубарски округ и Филијали за Мачвански округ
 • Дана 09.05.2014. у Ужицу одржана је едукација запослених у Филијали за Златиборски округ
 • Дана 13.05.2014. у Лесковцу  одржана је едукација запослених у Филијали за Јабланички округ, Филијали за Пиротски округ, Филијали за Топлички округ и Филијали за Пчињски округ
 • Дана 22.05.2014. у Кикинди одржана је едукација запослених у Филијали за Северно-банатски округ и Филијали за Средње-банатски округ
 • Дана 23.05.2014. у Суботици одржана је едукација запослених у Филијали за Северно-бачки округ и Филијали за Западно-бачки округ
 • Дана 29.05.2014. у Нишу одржана је едукација запослених у Филијали за Нишавски округ
 • Дана 10.06.2014. у Београду одржана је едукација запослених у Филијали за град Београд
 • Дана 12.06.2014. у Чачку одржана је едукација запослених у Филијали за Моравички округ
 • Дана 13.06.2014. у Краљеву одржана је едукација запослених у Филијали за Рашки округ, Филијали за округ Новог Пазара и Филијали за Расински округ
 • Дана 17.06.2014. у Београду одржана је едукација запослених у Филијали за Браничевски округ, Филијали за Подунавски округ и Филијали за Сремски округ
 • Дана 19.06.2014. у Новом Саду одржана је едукација запослених у Филијали за Јужно-бачки округ
 • Дана 26.06.2014. у Крагујевцу одржана је едукација запослених у Филијали за Шумадијски округ и Филијали за Поморавски округ

Презентације и радионице одржане осталим субјектима у здравственом систему

 •  Учешће на XII симпозијуму Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије, 11.05.2012.године
Једно у низу стручних предавања одржано je у петак 11. маја 2012. године са почетком у 12 сати на XII Симпозијуму Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије, који се одржаo од 10. до 12. маја 2012. године у Врњачкој бањи. У оквиру сесије ''Популарна медицина'' одржано je предавање на тему ''Основе система Дијагностички сродних група и његова примена у здравственим установама у Србији''. Предавање је имало за циљ да се здравстени радници упознају са системом ДСГ-а, a у нади да се што правилније и прецизније унапреди систем извештавања, чиме би се постигло и комплетније вођење медицинске документације.
 • 14.02.2013.године одржана презентација система ДСГ члановима Градског Синдиката Здравства "Независност" Србије у просторијама синдиката.
 • У Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут“ 22.05.2012.године одржанa је презентацијa о систему ДСГ за представнике београдских стационарних установа укључујући и ВМА, као и представнике стационарних здравствених установа за краткотрајну хоспитализацију свих округа Републике Србије

Галерија 22.05.2012.

Контакт

Уколико желите да поставите питање, дате коментар или сугестију, молимо Вас да нас контактирате путем обрасца ДСГ контакт форма, а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року. Попуњени образац потребно је да пошаљете на нашу e-mail адресу.

Контакт телефон је +381 11 3334 047

Контакт особе за ДСГ у филијалама РФЗО

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Питања и одговори