Здравствене књижице

Осигураници РФЗО право на здравствену заштиту остварују на основу оверене здравствене књижице. Здравствена књижица добија се приликом пријаве на здравствено осигурање у надлежној филијали , односно испостави РФЗО.

Хитну здравствену заштиту установе дужне су да пруже свим грађанима, без обзира на то да ли имају књижицу, као и да ли је она оверена.

pdf Документација потребна за издавање здравствене књижице је пописана у брошури за осигурана лица.

 

Подаци о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица у складу са Правилником о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица („Сл.гл.РС“, бр. 112/06 и 5/09):

 

2023 МИНИМАЛНА ЗАРАДА ПО (ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ) МИНИМАЛНА ЗАРАДА+30% (САМ) БРОЈ РАДНИХ ДАНА ФОНД САТИ ЗА ПУНО РАДНО ВРЕМЕ
ЈАНУАР 40.480,00 динара 52.624,00 динара 22 176
ФЕБРУАР 36.800,00 динара 47.840,00 динара 20 160
МАРТ 42.320,00 динара 55.016,00 динара 23 184
АПРИЛ 36.800,00 динара 47.840,00 динара 20 160
МАЈ 42.320,00 динара 55.016,00 динара 23 184
ЈУН 40.480,00 динара 52.624,00 динара 22 176
ЈУЛ 38.640,00 динара 50.232,00 динара 21 168
АВГУСТ 42.320,00 динара 55.016,00 динара 23 184
СЕПТЕМБАР 38.640,00 динара 50.232,00 динара 21 168
ОКТОБАР 40.480,00 динара 52.624,00 динара 22 176
НОВЕМБАР 40.480,00 динара 52.624,00 динара 22 176
ДЕЦЕМБАР 38.640,00 динара 50.232,00 динара 21 168

 

Напомена:Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар-децембар 2023.године износи 230,00 динара (нето) по радном часу („Сл.гл.РС“, бр.105/22)

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање за 2023. годину износи 3.607,57 динара динара месечно.